Hoppa till huvudinnehåll

Slutförvaret av kärnbränsle "Metoden är inte pålitlig"

Joachim Stormvall är en av många miljöaktivister som gläds över att Mark- och miljödomstolen säger nej till planerna för slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark.

Slutförvaringen av kärnbränsle från reaktorerna i Forsmark väcker oro för miljön i Östersjöområdet.
Holger Ellgaard

I Forsmark, Östhammar kommun, finns tre kärnreaktorer. Där finns även ett slutförvar för så kallat kortlivat radioaktivt avfall. Svensk Kärnbränslehantering, SKB, planerar också ett slutförvar för kopparkapslar med tusentals ton använt kärnbränsle 500 meter ned i marken, i området. Processen som ska leda fram till slutförvaret är dock både utdragen och motsägelsefull.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som redan under 2011 fick in ansökan från SKB sade den 23 januari ja och ger där med sitt tillstånd till att förvaret byggs. Enhetschefen för SSM, Ansi Gerhardsson, menar att SKB har förutsättningarna att upprätta förvaret strålsäkert och utan risk för att människor och miljö utsätts för farlig strålning.

Senare under dagen besökte Mark- och miljödomstolen området där det använda kärnbränslet ska ligga i omkring 100000 år. Domstolens utlåtande visade sig dock inte bli lika positivt som SSM:s. Domstolen ansåg framförallt att inkapslingen av det radioaktiva avfallet är för riskabel. Det råder också alltför stor osäkerhet kring hur kopparkapslarna kan påverkas av korrosion och mekaniska skador över tid. Därmed blev det ett nej till förvaret av det radioaktiva avfallet från domstolens sida.

Hos de boende i området var Mark- och miljödomstolens besked glädjande då det finns en stor oro för radioaktivt läckage och därmed hälsofara för människor och skador på naturen. En del av lokalbefolkningen menar att det finns stora risker för att hela Östersjöområdet blir förstört och obeboeligt. 

Proletären ringer upp Joachim Stormvall som är aktiv i miljöorganisationen ”Opinionsgruppen för säker slutförvaring” i Östhammar.

– Det var inte förvånande att Strålskyddsmyndigheten sa ja till SKB:s slutförvar. De har endast förlitat sig på SKB:s information utan ett självständigt granskande. Däremot visar Mark- och miljödomstolen på en helt annan integritet. De vågar stå på egna ben och står emot företagets påtryckningar.

– Genom att följa miljöbalken och göra en egen undersökning i frågan har de sagt nej till SKB, säger Joachim Stormvall som menar att metoden som SKB tänkt använda för förvaringen inte är pålitlig ur miljösynpunkt.

Mark- och miljödomstolen och SSM:s utlåtanden går alltså rakt emot varandra. Proletären kontaktar SKB:s presstjänst.

– Nekandet handlar nog om att de inte fått tillgång till all information de behöver. Vi behöver nog vara tydligare. När vi visat på det kommer regeringen besluta om att vi får bygga förvaret, säger Erika Wallin, SKB:s talesperson.

Det är alltså regeringen som tar det slutgiltiga beslutet huruvida det byggs ett förvar i Forsmark eller ej. Dessförinnan är det dock dags att se hur lokalbefolkning ställer sig i frågan. Den 4 mars hålls en folkomröstning i kommunfullmäktige.

– Många boende är dock knutna till industrin här, därför kan det vara svårt att ta ett beslut där miljön går före viljan hos företaget man arbetar på, säger Joachim Stormvall.