Hoppa till huvudinnehåll

Vart tar patienternas säkerhet vägen när vården går online?

Den digitala vården frångår principen att den som är sjukast ska ha vård först.

Digital vård frångår principen att den som är sjukast ska ha vård först.
Robert Wettersten

Närhälsan online där patienten möter doktorn över nätet har precis kommit igång som pilotprojekt i Västra Götalandsgregionen och ska utvärderas våren 2019.

Att VG-regionen nu inför ett sådant digitalt system för läkarbesök förefaller i första hand vara för att konkurrera med de privata aktörerna. 

Att det negativt skulle kunna kunna påverka patientsäkerheten och ha en undanträngande effekt på de ofta multisjuka äldre patienterna blundar man för.

Den digitala vården frångår principen att den som är sjukast ska ha vård först vilket är en av de tre grundbultarna i hur vård skall bedrivas. 

De andra två grundbultarna är människovärdesprincipen, det vill säga att all vård skall ges till hela befolkningen oberoende av personliga egenskaper ocvh funktioner i samhället samt kostnadseffektivitetsprincipen där kostnadsöverväganden inte får tillämpas på bekostnad av de två föregående principerna.

Vad avser patientsäkerheten ökar risken att allvarliga diagnoser missas då doktorn inte kan utföra någon fysisk undersökning på plats och inte heller kan ta några prover. Detta ökar naturligtvis osäkerheten i bedömningen i synnerhet då många av presenterade symtom är av ospecifik karaktär.

Man har vid en undersökning även visat att det förekommer överförskrivningar av antibiotika hos de privata digitala aktörerna helt i strid med Samverkan mot antibiotikaresistens direktiv.

Politikerna har upphöjt tillgängligheten i primärvården till ett mantra och bortser från de risker detta kan föra med sig för den enskilde patienten. 

Sjukvården har blivit en lukrativ marknad för privata aktörer där region och landsting står för notan. Enligt konceptet new public management har patienten döpts om till kunder.

En redan besvärlig rekryteringssituation inom ordinarie primärvårdsverksamhet försvåras ytterligare.