Hoppa till huvudinnehåll
Av

EU-lag stoppar bussar i glesbygd

I EU-anpassningens namn lägger regeringen ett lagförslag som öppnar för konkurrens, vilket slår undan benen på offentligt driven kollektivtrafik och ger dödsstöten till det som finns kvar av busstrafik i glesbygd.


Riksdagen kommer att ta ställning till proposition 2009/10:200 om en ny kollektivtrafiklag innan sommaruppehållet och valet hösten 2010.

I propositionens sammanfattning, första stycket, står: ”I propositionen lämnas förslag till en ny lag om kollektivtrafik och till lagändringar för att modernisera kollektivtrafiklagstiftningen och anpassa den till EU:s nya regelverk på området. Därigenom ges kollektivtrafikföretag och de regionala kollketivtrafikmyndigheterna bättre förutsättningar för att sätta resenärernas behov i centrum när kollektivtrafiktjänster utformas”.

Vad menas med detta?

I varje län skall det finnas en lokal kollektivtrafikansvarig myndighet. Denna myndighet skall tillkännage var och vid vilka tider som det skall finnas kollektivtrafik inom området. Denna trafik skall läggas ut till erbjudande på den så kallade ”markanden”.

Dessa lokala kollektivtrafikansvariga myndigheter finns redan i dag, såsom Västtrafik i Västra Götaland. Det är dessa myndigheter som idag lägger ut kollektivtrafiken på anbudsförfarande. Ett anbudsförfarande som har lett till otrygga arbetsförhållanden för de inom området anställda och många gånger dålig kvalitet på fordonen för resenärerna.

Nu skall det bli lättare för markanden att träda in och ta åt sig det som är lönsamt. Det kommer att bli öppet för vem som helst att anmäla sig till den lokala myndigheten, efter dess tillkännagivande, för att driva trafik på de aktuella områdena.
Saken är given. Privata företag drivs alltid i privat intresse. Det kommer alltid att finnas företag som anmäler sig till det som de tror ger vinst.

Ja, det kommer säkerligen att finnas flera olika företag på dessa områden som kör på kapp efter kunderna/resenärerna. Med olika kvalitet på fordon och olika prissättning.

Värre blir det på linjer och turer som är samhälleliga viktiga men ej lönsamma för det privata. Man kan förutsätta att markanden inte har intresse av att köra i exempelvis glesbyggd, eller för den delen även i storstäder med tider med få resenärer.

På ett cyniskt och fräckt sätt har lagstiftarna tagit hänsyn till detta.

I förslaget till lagrådsremissen säger man: ”Grundprincipen ska vara att markanden är öppen för kollektivtrafikföretagen och att det offentliga endast ingriper på markanden när det behövs tätare trafik eller trafik av bättre kvalitet, än vad marknaden kan erbjuda”. Tydligare kan det inte sägas. Man stiftar en lag som öppnar för kapitalister att ta åt sig det som är lönsamt inom kollektivtrafiken. Det övriga skall det offentliga ta hand om och betalas av skattebetalarna.

När frågan kommer upp i riksdagen kommer propositionen säkerligen att få majoritet och bli lag. Den röd-gröna oppositionen kommer att rösta nej, men borgarna har majoritet. Lagen kommer att röstas igenom och den kommer i så fall att träda i kraft från den 1 januari 2012.

Lagförslagets genomförande kommer att skapa en anarki inom kollektivtrafiken. Lagförslaget gynnar varken anställda eller resenärer. De som vinner på det är de som skåpar åt sig profiten, kapitalisterna.

Den röd-gröna oppositionen har givit ett slags vallöfte att den kommer att riva upp lagen om den får majoritet. Detta är bra, men samtidigt falskt och förrädiskt, eller minst sagt otillräckligt.

När man säger nej till det nya lagförslaget säger man samtidigt att man skall gå tillbaka till de nu rådande förhållandena.
Dessa förhållanden är långt ifrån bra. Varken för anställda eller resenärer. Det är ju just dessa förhållanden som skapat de otrygga anställningsformer som nu är rådande. Ständigt återkommande upphandlingar gör att företag med olika avtal och anställningsförhållanden avlöser varandra

Öppnandet av offentlig ägd och styrd verksamhet för privata intressen genom upphandlingar var en anpassning till EU:s marknadsstyrda regler. Nu går man vidare genom att, som man säger i sammanfattningen till propositionen: ”anpassa den till EU:s nya regelverk”.

Att inte säga något om detta, utan bara uttrycka att man vill gå tillbaka till nu rådande system, är i sig en EU-anpassning. En EU-anpassning som sätter det privata före det allmänna. Detta vet både Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men man tiger. Man tiger för att få vara med i en tänkt regering med Socialdemokraterna.

Häri ligger det falska, förrädiska och otillräckliga i den röd- gröna oppositionens nej till den nya kollektivtrafiklagen.
Detta blir även ett bland flera exempel på Vänsterpartiets väg högerut.

Kommunistiska Partiet är konsekvent i frågan. Vi säger nej till den nya lagen och menar att kollektivtrafik skall drivas i offentlig regi utan vinstintresse.

Då kan man sätta resenärernas och de anställdas intressen främst. För de anställda kan man skapa säkra arbetstillfällen i en god arbetsmiljö.

För resenärerna kan man skapa en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik med tillförlitliga fordon.

Janne Strömqvist
Spårvagnsreparatör och ledamot i Kommunistiska Partiets partistyrelse