Hoppa till huvudinnehåll
Av
robert.wettersten@proletaren.se

Arbetsplatsolyckor har blivit allt vanligare

De senaste veckorna har ovanligt många arbetare förolyckats på sina arbetsplatser. Utländska arbetare är överrepresenterade bland dödsfallen på senare år.


Vecka 45 dog två personer på ett bygge i Stockholm. Veckan innan dödades en chaufför i Göteborg, en truckförare på SSAB i Luleå, en elmontörselev utanför Askersund och en egenföretagare utanför Edsbyn.

Efter andra världskriget låg antalet dödsolyckor på de svenska arbetsplatserna kring 500 per år, men sjönk sedan drastiskt fram till 70-talet, då kurvan planades ut något för att 1979 hamna på 169. Sedan dess har trenden fortsatt nedåt, för att de senaste tio åren pendla något upp och ner.

Nedgången i arbetsplatsolyckor med dödlig utgång är knappast säkrad. Redan i september hade fler dött under 2014 än under hela 2013. Flest anställda dör inom byggbranschen, tillverkningsindustrin och transportbranschen.

Den vanligaste dödsorsaken är förlorad kontroll över fordon eller andra transportmedel, följt av ras, fallolyckor och förlorad kontroll över maskin eller verktyg.

Det är nästan uteslutande män som dör i arbetsolyckor. Kvinnor är däremot över-representerade i arbetsskador och arbetssjukdomar.

En kategori som ökat kraftigt de senaste åren är utländska arbetare som utför arbeten i Sverige. 2011 och 2012 dog 4 arbetare per år i utländska företag, men 2013 fördubblades det till 8. Hittills har 6 arbetare i utländska företag förolyckats i år.

Bland utländska arbetare är det mest lastbilschaufförer och byggarbetare som förolyckas, men även en del sjömän i utländska rederier. Det ska dock understrykas att detta är de dödsfall som kommit till Arbetsmiljöverkets kännedom, och eventuellt mörkertal är troligt. Många som arbetar tillfälligt i Sverige omfattas inte av svensk socialförsäkringslagstiftning.

Utländska byggjobbare är överrepresenterade i arbetsplatsolyckor. En LO-rapport från 2010 visar att olycksfrekvensen var två till tre gånger högre än normalt vid byggena av Citybanan och Norra länken i Stockholm samt Citytunneln i Malmö. Vid dessa byggen var hälften av arbetarna anställda av utländska företag.

Utländska arbetare är extra utsatta då de lätt hamnar i en beroendeställning till arbetsgivaren som kan skicka hem dem om de inte gör som de blir tillsagda. De kan också vara ifrån länder där man inte har samma säkerhetskultur som i Sverige. Även språkförbistring på byggena kan leda till att arbetare utsätts för ökade säkerhetsrisker.

På arbetsplatser där få eller inga arbetare är medlemmar i facket är det också svårt för skyddsombuden att kontrollera arbetsmiljön. Saknas kollektivavtal och fackmedlemmar finns inte heller några skyddsombud.

Om det finns ett hängavtal, dvs ett avtal mellan facket och en arbetsköpare som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation, kan de regionala skyddsombuden komma in på arbetsplatsen. Om både avtal och medlemmar saknas är facket helt utelåst från arbetsplatsen.

I det fallet har endast Arbetsmiljöverkets inspektörer tillträde till arbetsplatsen, och deras resurser har blivit alltmer begränsade. Regeringens budgetförslag på ökade resurser till verket täcker bara en dryg tredjedel av de 160 miljoner kronor som Alliansen skar bort 2007.

Genom Alliansens minskade anslag till Arbetsmiljöverket minskade antalet inspektörer från 360 till 250. Istället för 11 000 arbetare per inspektör blev det 17 000. ILO:s rekommendation är 10 000 inspektörer per arbetare.

Enligt regionala skyddsombud har nedskärningarna lett till att verkets inspektioner blivit färre, kortare och sämre.

Arbetare inom alla yrken kan vittna om den ökade hetsen och stressen på arbetsplatserna. Hur säkerheten förbises för att spara tid och pengar. Hur arbetsplatserna splittras av bemanningsföretag och underentreprenörer.

Det är följden av två decenniers EU-anpassad högerpolitik, driven av såväl borgare som socialdemokrater med stöd av Vänsterpartiet.

Bara sedan 2009 har fler än 400 arbetare dött i arbetsplatsolyckor i Sverige. Räknas även dödsfall orsakade av arbetsskador, arbetssjukdomar och självmord orsakade av arbete, stiger siffran över förlorade arbetarliv till förfärande 1400, per år.
Fakta

Arbetsplatsolyckor har blivit allt vanligare