Hoppa till huvudinnehåll
Av

Ny attack mot anställningstryggheten

Gör det billigare för arbetsköpare att säga upp fast anställd personal. Det föreslår en utredning om uppsägning som har överlämnats till regeringen. Anställningsskyddet försämras kraftigt om regeringen verkställer förslagen i utredningen.


I december 2011 beslutade regeringen att utse en särskild utredare med uppdrag att föreslå förändringar i regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Särskilt angeläget var det att utredaren lämnar förslag på hur kostnaderna för arbetsköpare ska kunna begränsas.

Ansvarig för den så kallade Uppsägningstvistutredningen har varit Jonas Malmberg, professor i civilrätt, särskilt arbetsrätt, vid Uppsala universitet. Nyligen utnämndes Jonas Malmberg till ny ordförande i Arbetsdomstolen, AD, av regeringen.

Förslagen i utredningen följer i stort sett regeringens utredningsdirektiv, vilket förordar följande ändringar i lagen om anställningsskydd, Las:
• Om det blir tvist om en uppsägning, ska anställningen upphöra redan efter ett år, oavsett om tvisten hunnit lösas.
• Skadeståndet för brott mot lagen om anställningsskydd ska reduceras för företag med färre anställda än 50 personer. Det gäller även vid andra ekonomiska skadestånd för brott mot Las.
• Det ska inte gå att ogiltigförklara en arbetsbristuppsägning för att företaget har åsidosatt sin omplaceringsskyldighet.

Om det i dag uppstår en tvist hur vida en uppsägning är giltig eller inte har arbetstagaren rätt att stå kvar i anställning intill dess att den slutligt är avgjord, oavsett vem som får rätt.
Uppsägningen träder alltså inte i kraft innan tvisten är löst och företaget måste under tiden betala lön till personen den vill bli av med.

I normalfall kan förlikning göras upp inom några månader, men varje år prövas ungefär 600 fall som kan ta mellan 18 till 36 månader beroende på om tvisten går direkt till Arbetsdomstolen eller börjar i tingsrätt och sedan överklagas till AD.

Utredaren föreslår nu att Las ändras så att anställningen, vid yrkande om ogiltighet, inte ska kunna fortsätta mer är i ett år. Med utredarens förslag urholkas därmed anställningsskyddet i Las och försämras den uppsagdes möjlighet att effektivt hävda sina rättigheter.

Det ska bli billigare för företag med färre anställda än 50 att göra sig av med anställda de inte vill ha kvar, trots att uppsägningen är felaktig enligt facket och domstolen. Förändringen gäller 99,5 procent av alla företag.
Möjligheten att köpa ut anställda har med åren utvecklats till en prislista på 16, 24 eller 32 månadslöner, som betalas ut efter antal anställningsår.

Utredaren vill sänka skadeståndet med en månadslön vid företag med 45 anställda, med två månadslöner vid företag med 40 anställda och så vidare. Ett företag med sex anställda får på detta vis nio månaders rabatt på skadeståndet.

Motsvarande reducering av skadeståndet vill utredaren även ha för andra ekonomiska skadestånd för brott mot Las, exempelvis när arbetsköpare inte följer turordningsregler.

Vidare föreslår utredaren att det inte ska vara möjligt att ogiltigförklara en arbetsbristuppsägning med hänvisning till att arbetsköpare åsidosatt omplaceringsskyldighet och inte försökt att omplacera före uppsägningen.

Därmed finns ingen möjlighet att ifrågasätta uppsägningar när det gäller storföretagen. På mindre företag är omplaceringsskyldigheten ofta ändå inte aktuell, eftersom möjligheten till omplacering är begränsad.

Sammanfattningsvis är det en attack mot grunden om anställningsskydd i Las. Ett beställningsverk av högerregeringen som nu kan gå vidare med förslagen i en proposition till riksdagen.

Om förslagen godtas är tanken att regeländringarna ska träda i kraft den 1 januari 2014.
Fakta

Ny attack mot anställningstryggheten

Utredningens förslag
  • Anställningen under en uppsägningstvist med ogiltighetsyrkande ska inte bestå mer än ett år från uppsägningen.
  • Det normerade skadeståndet i 39 § ska sänkas för arbetsgivare med färre än 50 anställda genom att skadeståndet reduceras i förhållande till antalet anställda.
  • Det ska inte längre gå att ogiltigförklara arbetsbristsuppsägningar på grund av att arbetsgivaren brustit i sin omplaceringsskyldighet.
Drabbar majoriteten
  • Enligt SCB finns det för närvarande omkring 1.100.000 privata företag i Sverige varav knappt 5.000 har 50 anställda eller fler. Den stora merparten av de företag som hamnar i en uppsägningstvist påverkas således av den sänkning av skadestånden i 39 § som utredningen föreslår.
  • Källa: Uppsägningstvistutredningen.
Detta är Las
  • 1974 antog riksdagen den första allmänna lagen om anställningsskydd, Las. Lagen skyddar arbetstagare vid uppsägning och avskedanden. I och med denna lag upphävdes arbetsköparnas rätt att fritt anställa och avskeda folk.
  • Lagen om anställningsskydd reglerar bland annat: anställningsform, avgång och pension, företrädesrätt till nyanställning, turordning vid uppsägning samt lön under uppsägning.
  • Källa: LO, Svensk Näringsliv.
[[nid: view_mode=inlinenode]]