Hoppa till huvudinnehåll
Av

Ledare: Natotumskruvar på demokratin

Natomedlemskap eller demokratiska fri- och rättigheter? Valet verkar enkelt för såväl politiker som för Säpochefen Charlotte von Essen, medlemskap till varje pris!


Det kostar på att bli medlem i Nato. Med vetorätt som trumf på hand utpressar som bekant Turkiets president Erdogan Sverige i jakten på kurdiska och turkiska oppositionella, och Magdalena Andersson och regeringen inlåter sig skamlöst nog till förhandlingar kring denna rättsvidriga jakt.

Men regeringens fega hållning till Erdogan utgör bara toppen på Natomedlemskapets icke-demokratiska isberg. Mer i skymundan, och utan nämnvärd uppmärksamhet i etablerade media, planeras nu en Natoanpassad attack mot förenings-, demonstrations- och tryckfriheten i Sverige, mot det som i högtidstalen kallas ”demokratins kärna”.

Ett exempel på detta fick vi i förra veckan, då nya Säpochefen Charlotte von Essen lämnade in sitt och Säpos remissvar till regeringens promemoria ”Straff för deltagande i en terroristorganisation”.

von Essen är mycket nöjd med regeringens initiativ, men anser att straffbarheten i promemorian är alltför återhållsam. Hon anser att varje uttryck för sympati med det som USA, Nato och EU definierar som terroristorganisationer ska vara belagt med mellan två till åtta års fängelse; att bara straffa medlemskap, som regeringen föreslår, är inte tillräckligt.

Naturligtvis finns kurdiska PKK i fokus. Här gäller det som sagt att fjäska för Erdogan. Men lagförslaget gäller inte bara PKK, utan alla organisationer som imperialismen godtyckligt definierar som terroristiska, som Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP.

Om Säpo får sin vilja igenom skulle därmed deltagarna i den minneshögtid för PFLP-profilen Ghassan Kanafani, som hölls på Marx-Engelshuset i Göteborg för en dryg vecka sedan, begå ett brott till ett straffvärde om två-åtta års fängelse.

Att Kanafani mördades i en terroristattack utförd av den israeliska säkerhetstjänsten spelar i sammanhanget ingen roll. Imperialistisk terror ska inte straffbeläggas, bara antiimperialistisk kamp och solidaritet.

Just detta är kärnan i detta lagförslag och i Säpos propå om skärpning. Med PKK och IS som frontkulisser är det antiimperialistisk solidaritet som ska straffbeläggas. Allt enligt Nato-imperialistisk agenda.

Detta är dessvärre inte nog. Inför valet i september ligger det tre så kallade vilande grundlagsändringar vad gäller inskränkningar i förenings-, yttrande- och tryckfrihet, som bara väntar på att klubbas en andra gång för att bli gällande, bland dem en ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), som gör så kallat utlandsspioneri till ett tryck- och yttrandefrihetsbrott.

Detta kan synas oskyldigt. Spioneri är ingen legal sysselsättning. Men här handlar det om något helt annat. Det ska bli brottsligt att röja uppgifter som kan skada länder som är partners till Sverige (läs USA och andra Natoländer).

Här måste vi backa ett ögonblick. Sverige var drivande när FN:s medlemsländer i juli 2017 antog konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW). Fattas bara annat. Åtminstone svensk socialdemokrati har en lång tradition av nedrustningsarbete och motstånd mot kärnvapen. Konventionen trädde i kraft i början av 2021 och hittills har ett 50-tal länder ratificerat den. Men inte initiativtagarlandet Sverige, detta eftersom USA tydligt markerat att länder som undertecknar konventionen inte kan bli medlemmar i Nato.

USA är inte bara världens största och mest aggressiva kärnvapenmakt, utan USA förbehåller sig också rätten att hålla kärnvapen varhelst i världen amerikanska baser eller krigsfartyg befinner sig, detta oavsett om värdlandet säger sig upprätthålla kärnvapenförbud.

Vad gäller då ändringarna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen? Naturligtvis om inskränkningar. När ändringarna klubbas av nästa riksdag – med samtliga Nato-partier som ja-sägare – blir det i lag förbjudet att avslöja uppgifter om eventuella kärnvapen på amerikanska krigsfartyg på besök i Sverige. Sådana uppgifter ska betraktas som våra partners militärhemligheter och ska inte tillåtas nå offentligheten.

Ett aktuellt exempel. I maj i år förtöjde det gigantiska krigsfartyget USS Kearsarge i Stockholms frihamn inför den årliga Natoövningen Baltops. Det är ett fartyg som deltagit i det olagliga kriget mot Jugoslavien 1999 och i kriget mot Libyen 2011, och som med stor sannolikhet är utrustat med kärnvapen.

Ponera att någon vaken journalist hittat uppgifter om att USS Kearsarge är utrustat med kärnvapen och att någon tidning, som Proletären, valt att publicera dessa uppgifter. Med den nya lagstiftningen hade såväl journalisten som tidningens ansvarige utgivare därmed begått ett brott, med några år bakom galler som påföljd.

Våra Natopartners militära hemligheter får inte röjas, inte ens när det gäller kärnvapen och absolut inte vad gäller begångna krigsbrott. Se bara hur det gått för Julian Assange.

Ytterligare en vilande grundlagsändring gäller regeringsformen, där en bred riksdagsmajoritet vill begränsa föreningsfriheten ”för grupper som ägnar sig åt terrorism”. Det är denna grundlagsändring som regeringen intecknar i förväg genom den tidigare nämnda promemorian och som Charlotte von Essen vill använda till att förbjuda varje åsiktsyttring till förmån för organisationer som Nato-imperialismen godtyckligt stämplar som terroristiska.

Kommunistiska Partiet är motståndare till all form av terrorism, såväl enskild som statlig. Men vi vägrar acceptera imperialismens definition, där all antiimperialistisk motståndskamp betecknas som terrorism. Vi säger därför bestämt nej till de inskränkningar i de demokratiska fri- och rättigheterna som nu planeras.

Vi står upp för antiimperialismen. Vi låter oss inte tystas.