Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy kan du läsa om Behandlingen av Personuppgifter som sker inom den ideella föreningen M-L Proletären med organisationsnummer 857202–7939 (nedan kallad "Proletären" och refererad till om "vi", "vår", "oss"). Hänvisningar till "du", "dig", "din" avser den Registrerade vars Personuppgifter vi Behandlar.

Tidningen är en medlemsägd tidning, som ägs av medlemmar i organisationen M-L Proletären. Enligt stadgarna i M-L Proletären består den ideella föreningens ändamål i att bland annat ge ut arbetartidningen "Proletären" med syfte att stödja och föra ut den politik som är antagen av Kommunistiska Partiet.

Våra läsares och prenumeranters integritet är viktigt för oss och här har vi sammanställt information om bland annat vilka Personuppgifter vi Behandlar, varför Behandlingen sker och vart Personuppgifterna blir lagrade. Vi beskriver också vem Personuppgifter kan bli delade till, vilka rättigheter de Registrerade har enligt GDPR samt övrig information om vår Behandling av Personuppgifter. Denna integritetspolicy omfattar samtliga typer av Personuppgifter, i både strukturerade och ostrukturerade data.

Vi Behandlar alla Personuppgifter som vi får tillgång till med varsamhet och delar inte Personuppgifterna med obehöriga. All vår Behandling av Personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen ("GDPR") (och SCC i tillämpliga fall).

Denna policy gäller de Personuppgifter som Behandlas och lagras i vårt prenumerationsregister. Personuppgifter som Behandlas inom ramen för det journalistiska arbetet omfattas inte.

Vi går igenom innehållet i denna integritetspolicy minst en gång per år samt vid behov, för att säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad. Den senaste versionen finns alltid publicerad på Webbplatsen.

Definitioner

Följande begrepp ska ha nedan angiven innebörd, både när de uttrycks i plural och singular:

Webbplatsen: www.proletaren.se.

Betaltjänstleverantör: Tredje part som bland annat Behandlar betalningar från prenumeranter eller utför fakturering för vår räkning.

Personuppgifter: Alla uppgifter som, direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra uppgifter, kan bli kopplade till en identifierad eller identifierbar fysisk levande person, är Personuppgifter enligt GDPR. Vanliga exempel på Personuppgifter är: namn, telefonnummer, adress, e-postadress och adress.

Registrerad: Den fysiska person som kan bli identifierad genom Personuppgifterna.

Behandling: Behandling av Personuppgifter kan ske på olika sätt. Allt som sker med Personuppgifter, automatiserat eller på annat sätt, är en form av Behandling. Behandling kan ske genom en enskild åtgärd eller genom kombination med olika åtgärder. Exempel på vanliga Behandlingar av Personuppgifter är lagring, radering, delning, inläsning, registrering, kopiering, insamling, organisering, användning, justering, förstöring m.m.

Personuppgiftsansvarig: Den som bestämmer ändamålet med en viss Behandling av Personuppgifter och hur Behandlingen ska gå till, är enligt GDPR att anse som Personuppgiftsansvarig. Fysiska personer, juridiska personer, myndigheter, institutioner eller andra organ kan vara Personuppgiftsansvariga.

Personuppgiftsbiträde: Den som Behandlar Personuppgifter för en Personuppgiftsansvariges räkning, enligt den ansvariges instruktioner, är enligt GDPR att anse som Personuppgiftsbiträde.

Tredje part: Tredje part innebär någon annan än, den Personuppgiftsansvarige (och de personer som är behöriga att Behandla Personuppgifterna), Registrerade eller Personuppgiftsbiträdet (och de personer som är behöriga att Behandla Personuppgifterna). Tredje part kan vara en juridisk person eller en fysisk person, institution, myndighet eller annat organ.

GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på Behandling av Personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

SCC: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021 om standardavtalsklausuler för överföring av Personuppgifter till tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, eller senare uppdaterad version.

Eventuella andra GDPR-relaterade begrepp som inte definieras här ska ha samma innebörd i denna integritetspolicy som anges i artikel 4 i GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig enligt GDPR är Proletären, i den mån vi bestämmer ändamålet med Behandlingen av Personuppgifter och hur Behandlingen ska gå till (enligt principen om ansvarsskyldighet).

Hur vi får tillgång till Personuppgifter som vi Behandlar

Det vanligaste sättet vi tar emot dina Personuppgifter på, är när du:

 • ingår ett avtal med oss (exempelvis avseende prenumeration av tidningen),
 • kontaktar oss, eller
 • registrerar dig för att ta emot nyhetsbrev från oss.

Kategorier av Personuppgifter som vi Behandlar

I enlighet med principen om uppgiftsminimering Behandlar vi enbart Personuppgifter som är adekvata, nödvändiga och relevanta för att uppfylla de ändamål som de blev insamlade för.

Vi Behandlar främst nedan angivna kategorier av Personuppgifter som vi kan få tillgång till när du kontaktar oss eller ingår ett avtal med oss:

 • Identifikationsuppgifter: förnamn, efternamn, personnummer eller motsvarande.
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer, e-postadress, adress, användar-ID till sociala medier.
 • Demografiska uppgifter: kön och ålder vid registrering av autogiroprenumeration av tidningen Proletären.
 • Övriga Personuppgifter: eventuella övriga Personuppgifter som blir lämnade till oss, exempelvis sådana som blir inkluderade i ett meddelande som skickas till oss.

 

Ändamål och rättslig grund för Behandlingen av Personuppgifterna

I enlighet med principen om ändamålsbegränsning Behandlar vi enbart Personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Dessutom är varje Behandling rättsligt grundad i enlighet med bestämmelserna i GDPR.

Nedan kan du läsa mer om rättslig grund och ändamål med Behandlingen av Personuppgifterna.

 1. Kontakt:

Vi kan kontakta dig, och du kan kontakta oss, via e-post, telefon eller sociala medier och vid sådana fall får vi tillgång till dina Personuppgifter som framgår i samband med sådan kontakt. Exempelvis kan vi få tillgång till följande Personuppgifter: förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, användar-ID från sociala medier (om tillämpligt), meddelandeinnehåll och andra uppgifter som du lämnar till oss.

Enligt vår bedömning har både vi och den Registrerade ifråga ett berättigat intresse till att Personuppgifterna Behandlas, för att vi ska kunna veta vem vi pratar med och för att hålla kontakten i ärendet. Tillhandahållandet av Personuppgifterna är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss, och den Registrerade är inte skyldig att tillhandahålla Personuppgifterna, men de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas är att vi inte kommer att kunna hantera ärendet. Dessa uppgifter Behandlas av oss för att vi ska kunna veta vem vi pratar med och för att hålla kontakten i ärendet. Tillhandahållandet av Personuppgifterna till oss är frivilligt. Rättslig grund för Behandlingen av Personuppgifterna: Intresseavvägning.

 1. Köpeavtal avseende tidningen Proletären

När du tecknar en prenumeration av tidningen Proletären, eller köper lösnummersålda exemplar, så ingår du ett avtal om att få tidningen mot betalning och godkänner våra köpevillkor. För att kunna fullgöra det avtalet behöver vi Behandla dina Personuppgifter som du anger i samband med beställningen dels för att kunna distribuera tidningen "Proletären" till dig, fysiskt eller digitalt, och dels för att kunna ta betalt för tidningen. Tillhandahållandet av Personuppgifterna är ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss. Om du inte tillhandahåller Personuppgifterna, kan vi inte ingå ett avtal med dig avseende våra tjänster/produkter. Rättslig grund för Behandlingen av Personuppgifterna: Avtal.

För att skicka tidningen till dig behöver vi ha antingen en fysisk adress eller en e-postadress (om du valt att få den digitala e-tidningen). För att kunna ta betalt för tidningen behöver vi en fakturaadress. För betalning med autogiro behövs mer uppgifter än för fakturabetalning och för det skrivs ett särskilt avtal under (autogiromedgivande). Vi måste bearbeta ovan angivna uppgifter tillhörande dig för att möjliggöra leverans av beställningen, fullgöra våra avtalsrättsliga förpliktelser enligt avtalet och kunna spåra de betalningar du har gjort och länka dem till dina beställningar.

Tillhandahållandet av Personuppgifterna för ovan nämnda syften är ett avtalsenligt krav som följer av våra köpevillkor och du är skyldig att tillhandahålla Personuppgifterna i samband med avtalet ingående. De möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas, är att vi inte kan ta betalt för våra tjänster i enlighet med avtalet, eller attt vi inte kan uppfylla våra avtalsenliga åtaganden och förpliktelser, såsom att leverera tidningen till dig. Rättslig grund för Behandlingen av Personuppgifterna: Avtal.

Det kan hända att vi behöver kompletterande uppgifter, exempelvis födelseår eller andra uppgifter, för att kunna identifiera prenumeranter och/eller köpare av tidningen. Tillhandahållandet av dessa Personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss, och den Registrerade är inte skyldig att tillhandahålla Personuppgifterna, men de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas är att vi inte kommer att kunna identifiera den Registrerade som en prenumerant och/eller köpare av tidningen. Rättslig grund för Behandlingen av Personuppgifterna: Avtal.

Observera att den information som du registrerar i Betaltjänstleverantörens betallösning, blir delad även till Betaltjänstleverantören. Du ansvarar själv för att läsa Betaltjänstleverantörens villkor och integritetspolicy. Vi ansvarar inte för Betaltjänstleverantörens Behandling av dina Personuppgifter.

 1. Bokföring

Vi Behandlar och lagrar fakturor, kvitton och annat bokföringsunderlag som vi är skyldiga att Behandla och lagra enligt gällande lagstiftning, såsom bokföringslagen (1999:1078) och enligt Skatteverkets krav. Bokföringsunderlag och verifikationer hänförliga till köp av tidningen kan i vissa fall innehålla Personuppgifter, såsom namn, adress, orderinformation och eventuella övriga kontaktuppgifter till beställaren. Sådant lagras så länge som lagen kräver det. Rättslig grund för Behandlingen av Personuppgifterna: Rättslig förpliktelse.

 1. Nyhetsbrev:

Om du beställer tidningen Proletären av oss, behandlar vi din e-postadress för direkt marknadsföring av våra tjänster/produkter som vi anser kan vara av intresse för dig. Enligt vår bedömning har både vi och den Registrerade ifråga ett berättigat intresse till att Personuppgifterna Behandlas för ovan angivet ändamål. Laglig grund för Behandlingen av Personuppgifterna: Intresseavvägning. Vi överför eller överlåter inte några Personuppgifter som vi Behandlar för marknadsändamål till andra aktörer.

Ifall att du inte längre vill få nyhetsbrev eller marknadsföring från oss via e-post, kan du när som helst invända mot Behandlingen av dina Personuppgifter för detta ändamål, genom att klicka på länken för avprenumeration längst ner i varje e-postutskick eller genom att kontakta oss direkt med sådan begäran. När du avprenumererar från nyhetsbreven, kommer du att tas bort från e-postlistan för mottagare av nyhetsbreven, men din e-postadress kommer att finns kvar i databasen med en blockering för mottagande av nyhetsbrev. Syftet med detta, är att se till att du inte tar emot flera nyhetsbrev från oss. Enligt vår bedömning har både vi och den Registrerade ifråga ett berättigat intresse till att Personuppgifterna Behandlas enligt ovanstående, och att Behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att den Registrerades intresse av skydd för sina Personuppgifter inte väger tyngre. Vår bedömning är att Behandlingen ifråga inte gör intrång i den Registrerades grundläggande rättigheter och friheter. Laglig grund för Behandlingen av Personuppgifterna: Intresseavvägning.

Om du vill att din e-postadress ska raderas även från blocklistan, kan du kontakta oss via e-post och begära detta. Du informeras härmed om att ifall din e-postadress raderas från blocklistan, innebär det att du kan få nyhetsbrev från oss igen om du eller någon annan registrerar din e-postadress för att ta emot nyhetsbrev på nytt eller om du genomför en ny beställning av tidningen av oss.

 1. Andra ändamål för vår Behandling av Personuppgifter:

Rättslig förpliktelse: Om vi är skyldiga enligt lag, domstols- eller myndighetsbeslut att Behandla vissa Personuppgifter, sker Behandlingen med stöd i Rättslig förpliktelse som laglig grund. I sådana fall sker Behandlingen enbart i den utsträckning det är nödvändigt för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser och då Behandlar vi enbart nödvändiga Personuppgifter, så länge som lagen kräver det (i enlighet med principen om lagringsminimering).

Statistikändamål: Vi kan sammanställa anonymiserad statistik om prenumeranternas kön och ålder, för att förbättra tidningens innehåll och anpassa innehållet till målgruppen. Enligt vår bedömning har vi ett berättigat intresse till att Personuppgifterna Behandlas för ovan angivet ändamål. Vår bedömning är att Behandlingen ifråga inte gör intrång i den Registrerades grundläggande rättigheter och friheter. Rättslig grund för Behandlingen av Personuppgifterna: Intresseavvägning. Anonymiserad information omfattas inte av bestämmelserna i GDPR eftersom de inte utgör personuppgifter.

Erbjudanden och inbjudningar: Vi Behandlar prenumeranternas namn, adress och e-postadress för att ge prenumerationserbjudanden samt för att bjuda in prenumeranterna till möten eller aktiviteter med bland annat Proletären eller Kommunistiska Partiet, som vi tror kan vara av intresse för prenumeranterna. Enligt vår bedömning har den Registrerade ifråga ett berättigat intresse till att Personuppgifterna Behandlas för ovanstående syften. Behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att den Registrerades intresse av skydd för sina Personuppgifter inte väger tyngre. Vår bedömning är att Behandlingen ifråga inte gör intrång i den Registrerades grundläggande rättigheter och friheter. Rättslig grund för Behandlingen av Personuppgifterna: Intresseavvägning. Du har rätt att när som helst invända mot Behandlingen av dina Personuppgifter för dessa ändamål. Mer information om hur du invänder framgår under avsnittet "Den registrerades rättigheter enligt GDPR" som följer längre ner.

Lagringsplats och lagringstid

Vi strävar efter att lagra samtliga Personuppgifter som vi Behandlar inom EU/EES, i enlighet med principen om integritet och konfidentialitet. Om Personuppgifter blir lagrade i ett land utanför EU/EES, ska vi se till att sådan lagringsplats säkerställer en adekvat skyddsnivå i enlighet med bestämmelserna i GDPR och SCC.

Personuppgifter blir enligt huvudregeln lagrade så länge de är nödvändiga för att fullgöra de ändamål som de blev insamlade för. När Personuppgifterna inte längre behöver vara lagrade för ändamålen, blir de antingen raderade (gallrade) eller anonymiserade, i enlighet med principen om lagringsminimering.

Personuppgifterna i vårt prenumerationsregister rättas och gallras kontinuerligt. Rättelse sker på begäran av prenumerant direkt eller via tredje part (till exempel adressändring), eller med hjälp av folkbokföringsuppgifter vid uppenbara felaktigheter. Gallring av Personuppgifter från registret sker inom tre år från det att avtalsförhållande med en prenumerant upphört, varvid Personuppgifterna raderas ur registret och från backuper. Vi kan komma att behålla uppgifter för statistiska ändamål efter det, men dessa uppgifter är då anonymiserade och utgör således ej Personuppgifter.

Vi följer interna riktlinjer och skriftliga rutiner avseende gallring och loggföring av gallrade Personuppgifter, för att säkerställa att Behandlingen av Personuppgifterna sker i enlighet med GDPR.

Överföring och hantering av Personuppgifter

Personuppgifter som vi Behandlar, delas inte med obehöriga personer. Däremot kan vi överföra Personuppgifter till någon annan, bland annat om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka, förhindra eller utreda brottslig aktivitet, för att skydda våra intressen och vår egendom, om vi är skyldiga att utlämna uppgifterna enligt tillämplig lagstiftning m.m.

Exempel på tjänsteleverantörer som vi anlitar är: webbutvecklare, dokumenthanteringssystem, tryckeri, marknadsföringsbyrå, postleverantör m.fl.

Vi skickar varje vecka prenumeranters/köpares namn och adressuppgifter till anlitat tryckeri för distribueringen av papperstidningen, och vi skickar varje vecka prenumeranternas e-postadresser och ett unikt ID för varje prenumerant till anlitad marknadsföringsbyrå för distribueringen av e-tidningen. De filer som skickas är lösenordskyddade. Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med tryckeriet respektive marknadsföringsbyrån.

Personuppgifterna i vårt prenumerationsregister hanteras primärt av prenumerationsansvarig på Proletären. Uppgifterna finns i ett lösenordskyddat register, till vilket enbart ett fåtal behöriga personer har tillgång. Registret ligger på en server som ägs av Tredje part, med vilka vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Innan vi delar några Personuppgifter till anlitade tjänsteleverantörer, ingår vi ett Personuppgiftsbiträdesavtal med dem i enlighet med bestämmelserna i GDPR (alternativt SCC om Personuppgiftsbiträdet befinner sig i ett land utanför EU/EES). Detta sker för att säkerställa en säker och korrekt Behandling av Personuppgifterna.

Kakor

Vi använder kakor (cookies) på vår Webbplats. Användningen av icke-nödvändiga cookies sker enbart om du lämnar ditt samtycke till det. Du kan när som helst återkalla det lämnade samtycket, utan att detta påverkar lagligheten av Behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Dessutom kan du själv hantera lagringen av cookies via din webbläsares inställningar. Rättslig grund för Behandlingen: Samtycke. Du kan läsa mer information om hur vi använder cookies på Webbplatsen i vår cookiepolicy: LÄNK.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Vi vidtar och implementerar olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med fokus på de Registrerades integritet. Åtgärderna avser att skydda mot intrång, missbruk, förlust, förstöring och andra förändringar som kan innebära en risk för integriteten (enligt principen om integritet och konfidentialitet).

Nedan följer exempel på några säkerhetsåtgärder som vi vidtar och implementerar:

 • Vi har upprättat interna rutiner med instruktioner avseende Behandling av Personuppgifter som våra medarbetare ska följa. Bland annat intern rutin för gallring av Personuppgifter och hantering/dokumentation av Personuppgiftsincidenter. 
 • Interna rutiner och policys genomgås regelbundet, minst årligen samt vid behov.
 • Åtkomst till databaser och IT-system kräver lösenord.
 • Vi följer de sju grundläggande dataskyddsprinciperna vid all Behandling av Personuppgifter. Principerna finns dokumenterade i våra interna rutiner.

Personuppgiftsincidenter

Vi följer bestämmelserna i GDPR avseende hantering, anmälning och dokumentation av personuppgiftsincidenter.

När det krävs enligt GDPR, kommer vi att anmäla inträffade personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inom 72 timmar från och med upptäckten, och meddela Registrerade som berörs av personuppgiftsincidenten.

Den registrerades rättigheter enligt GDPR

Nedan följer de integritetsrättigheter som du har i egenskap av Registrerad:

Rätt till information: Du har rätt att få information om vår insamling och användning av dina Personuppgifter, när dina Personuppgifter Behandlas av oss. Denna integritetspolicy har upprättats för att ge dig informationen om vår Behandling av Personuppgifter. Dessutom har du rätt att få information om Behandlingen vid begäran. Vid vissa fall ska vi också informera dig om det inträffar en Personuppgiftsincident som berör dina Personuppgifter, såsom ett dataintrång. 

Rätt till tillgång: Du har rätt till information om ifall vi Behandlar dina Personuppgifter eller inte, samt rätt att ta del av dina Personuppgifter som vi Behandlar och information om hur Personuppgifterna används. I det fall vi Behandlar dina Personuppgifter, har du rätt att få en kopia av de Behandlade Personuppgifterna i form av ett registerutdrag (en sammanställning av Personuppgifterna som Behandlar om dig). En sådan kopia är gratis att begära, men om du begär kopior regelbundet har vi rätt att debitera en rimlig administrativ avgift. Du har rätt att få information om bland annat: vilka kategorier av Personuppgifter som vi Behandlar, syftet med Behandlingen, tidsfristen för Behandlingen, hur vi har samlat in Personuppgifterna, vilka som fått ta del av Personuppgifterna m.m. Syftet med registerutdraget är att du ska kunna kontrollera uppgifternas laglighet och riktighet. Detta innebär dock inte att du har rätt att få ut dokumenten eller underlaget som innehåller de Behandlade Personuppgifterna ifråga.

Undantag från rätten till tillgång: Det kan förekomma situationer då utlämnandet av vissa uppgifter skulle medföra nackdelar för andra personer, att annan lagstiftning eller andra undantag hindrar utlämnandet av vissa uppgifter eller registerutdrag. Vid sådana situationer får vi inte lämna ut uppgifterna ifråga och det kan därmed finnas information om dig som du inte har rätt att få tillgång till.

Rätt till rättelse: Vi ansvarar för att se till att Personuppgifter som vi Behandlar är korrekta och uppdaterade över tid. Däremot kan det hända det att Personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. Om vi skulle Behandla Personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att vända dig till oss för att få dina Personuppgifter korrigerade. Efter att vi har korrigerat uppgifterna, meddelar vi dig om detta, under förutsättning att det inte är för betungande för oss.

Rätt till radering: Du har även rätt att begära att dina Personuppgifter raderas, så länge vi inte behöver ha kvar uppgifterna för att fullfölja ett avtal mellan oss eller en rättslig förpliktelse. När vi raderar Personuppgifterna på din begäran, ska vi informera dig efter att raderingen har utförts, under förutsättning att det är möjligt och inte för betungande för oss.

Rätt till begränsning: I vissa fall har du rätt att begära att vår Behandling av dina Personuppgifter begränsas. Det innebär att Personuppgifterna enbart får bli Behandlade i framtiden för det avgränsande syftet. Exempel på tillfällen då denna rättighet är tillämplig för dig, är om Personuppgifter som vi Behandlar är felaktiga och du ber oss att rätta dem. Dessutom ska vi informera dig när begränsningen upphör. Rätten till begränsning gäller även särskilt i nedan angivna situationer:

 • Icke-nödvändiga personuppgifter: Om vi inte längre behöver Behandla vissa Personuppgifter, ska vi enligt huvudregeln radera Personuppgifterna, men om du inte vill att vi ska radera dem, exempelvis för att du vill ha möjligheten att begära ut data i framtiden, eller om du behöver dem för ett rättsligt anspråk såsom vid en tvist, kan du begära begränsning av vår Behandling av Personuppgifterna.
 • I avvaktan på överklagande. Om du har invänt mot vår Behandling av dina Personuppgifter och vi utreder ärendet, har du rätt att, i avvaktan på verifiering av överklagandet, begära att vi inte Behandlar Personuppgifterna ifråga.
 • Bestridande om Personuppgifternas riktighet. Om du har påkallat din rätt till rättelse och bestrider riktigheten av vissa Personuppgifter om dig som vi Behandlar, har du rätt att, under perioden vi bedömer ärendet och ditt bestridande, begära att vi inte Behandlar Personuppgifterna ifråga.

Rätt till invändning: Du har rätt att göra invändningar när dina Personuppgifter blir Behandlade för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller när de blir Behandlade efter en intresseavvägning. Om du gör en invändning enligt denna rättighet ska vi upphöra med Behandlingen, såvida inte vårt intresse väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Om så är fallet kommer vi att informera dig om den intresseavvägning som vi har gjort och våra intressen. Om vi Behandlar dina Personuppgifter för att utföra direktmarknadsföring, har du en absolut rätt att begära att vi upphör med Behandlingen av dina Personuppgifter för det ändamålet. Vid sådana fall ska vi även informera dig om när vi raderat Personuppgifterna, om du begär det.

Rätt till dataportabilitet: Nytt med dataskyddsförordningen är den Registrerades rätt till dataportabilitet, det vill säga rätten att få sina Personuppgifter flyttade. Om en prenumerant till exempel vill prenumerera på en annan tidning, så har den rätt att begära att vi flyttar över Personuppgifterna eller lämnar ut dem i en form som kan användas på annat håll. På din begäran om att flytta dina Personuppgifter, kommer vi att tillhandahålla dina Personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt, maskinläsbart format. Du informeras härmed om att denna rättighet enbart är tillämplig om Behandlingen av Personuppgifterna utförs automatiskt, och enbart om vår Behandling sker för att genomföra ett avtal som du är en avtalspart i eller grundas på ditt samtycke. Överföring av Personuppgifterna till ett annat företag sker dock enbart om det är tekniskt genomförbart.

Rättigheter när beslut fattas automatiskt: Kort sagt handlar automatiserade beslut om Behandling som är automatisk, exempelvis genom algoritmer, där Personuppgifter Behandlas för att bedöma och analysera personliga egenskaper hos en person. Automatiserade beslut kan ha rättsliga följder för den Registrerade eller påverka den Registrerade på andra betydande sätt, och om så sker har den Registrerade rätt att inte bli föremål för det automatiserade beslutet. Om ett automatiserat beslut har fattats, med eller utan profilering, har den Registrerade rätt att få det automatiserade beslutet granskat eller så kan beslutet bestridas.

Rätt att återkalla lämnat samtycke: Om du har gett ett samtycke till att dina Personuppgifter används för ett specifikt ändamål, så har du alltid rätt att återkalla samtycket, utan att detta påverkar lagligheten av Behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Vid sådana fall ska behandlingen av dina Personuppgifter för ändamålet ifråga upphöra.

Hur du utövar dina rättigheter

Du kan utöva dina ovan angivna rättigheter genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns nedan. Det är gratis att utöva rättigheterna, men om dina förfrågningar är exempelvis upprepade, uppenbart ogrundade eller överdrivna, har vi rätt att debitera en administrativ avgift eller neka din begäran. Vi har även rätt att begära ytterligare specifik information från dig om det behövs för att vi ska kunna bekräfta din identitet, innan vi besvarar din begäran.

En begäran enligt ovan ska tillmötesgås inom en månad. Om det är en väldigt komplicerad begäran får denna tidsperiod bli förlängd med ytterligare två månader, men då ska den som gjort begäran alltid informeras om fördröjningen innan en månad har gått.

Om vi inte kan uppfylla din begäran på grund av tillämplig lagstiftning eller andra undantag, kommer vi att meddela dig om detta samt informera om skälen till varför vi inte kan uppfylla din begäran med de begränsningar som följer av lag.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller funderingar, eller är missnöjd över vår Behandling av dina Personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Nedan följer våra företags- och kontaktuppgifter:

Firma: M-L Proletären

Org.nr: 857202–7939

Adress: Fjärde Långgatan 8b

E-post: pren@proletaren.se

Telefon: 031-142634

 

Vår kontaktperson för Personuppgiftsärenden:

Vi har även utsett en kontaktperson för Personuppgiftsärenden som du kan kontakta om du har frågor avseende vår Behandling av Personuppgifter.

Namn: Joakim Olofsson

E-post: joakim.olofsson [a] proletaren.se

Du har också rätt att kontakta den svenska tillsynsmyndigheten för att lämna klagomål avseende vår Behandling av dina Personuppgifter eller för mer information om gällande dataskyddslagstiftning: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). (Kom ihåg att IMY är en myndighet och att allt som skickas till dem blir offentliga handlingar). Kontaktuppgifter:

Namn: Integritetsskyddsmyndigheten.

Telefon: 08-657 61 00.

E-post: imy@imy.se.

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.