Hoppa till huvudinnehåll

Nyliberalismen gör oss sjuka

Stressforskaren Alexander Wilczek menar att nedskärningarna i offentlig sektor leder till en sjukare befolkning. I skottgluggen för hans kritik finns nyliberalismen och styrskicket New Public Management som han anser öka vårdpersonalens arbetsbelastning.

Alexander Wilczek var verksamhetschef för Ersta psykiatri under mitten av 2010-talet och jobbade bland annat med sjukskriven vårdpersonal.
Erling Bronsberg

2016 kunde Försäkringskassan konstatera att personalen på äldreboenden är sjukskrivna långt mer än någon annan yrkeskategori. 2020 redovisade Socialstyrelsen liknande siffror: omsorgspersonal var sjukskriven dubbelt så många dagar som andra yrkeskategorier. Något som gjorde det svårt att ”klara av personalkontinuiteten”.

Alexander Wilczek är psykiatriker och stressforskare. Under mitten av 2010-talet var han verksamhetschef för Ersta psykiatri vars huvudfokus handlade om att ta emot sjukvårdspersonal med psykiatriska problem, varav många med utmattningssyndrom.

Han menar att det finns en koppling mellan en nyliberal nedskärningspolitik och antalet sjukskrivningar i samhället (se faktarutan).

– Mina hypoteser är att New Public Management, som sjösattes i skola, sjukvård och omsorg under mitten av 2000-talet, ligger bakom dagens sjukskrivningar. Att offentlig personals hela tiden ombeds att kodifiera och registrera pinnar. Lägger man då till en minskad personalstyrka så kommer arbetsbelastningen att öka. Detta leder till fler utmattningar.

Bakgrund

Sveriges tre sjukskrivningsepidemier

1980-talet

Milton Friedman vinner Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne 1976. Hans nyliberala tankar lanseras i samhället åren efter. Enligt Alexander Wilczek var detta en dramatisk förändring där man förkastade den gamla blandekonomin med en stark statlig styrning. Nu skulle istället marknaden lösa alla problem och tid blev pengar.

Den första sjukskrivningsvågen kommer några år efter, på 80-talet. Denna gång var det hantverkare och industriarbetare som fick en ökad arbetsbelastning. Ryggar, axlar och andra diffusa muskelsmärtor fanns med bland diagnoserna.

–Folk gick sönder helt enkelt, säger Alexander Wilczek och understryker att underlaget för den sjukskrivningsvåg är skralt. Försäkringskassan förde inte samma typ av statistik under denna tid.

– Jag kan inte säga att sjukskrivningarna kom som en direkt konsekvens av Milton Friedmans tankar. Men det finns i alla fall ett starkt tidsmässigt samband.

2000-talet

Den nyliberala politiken letar sig in i den offentliga verksamheten under 90-talet och dess konsekvenser ses i nedskärningar och rationaliseringar. New Public Management sjösätts där fokus nu ligger på att styra med hjälp av statistik och kodningar. Möjligheten att sätta sitt eget arbetstempo försvinner mer och mer på grund av underbemanning. Under denna våg är det kvinnor som dominerar i sjukskrivningsantalen.

– Man var ute efter att ”pressa luften ur systemet”, säger Alexander Wilczek.

– I denna våg vet vi att rationaliseringarna ledde till en minskad personalstyrka. Och det finns ett tydligt samband mellan en minskad personalstyrka och ett växande antal sjukskrivningar, åren efter nedskärningarna.

– Många klarade inte av att springa ”smartare” eller snabbare. Anledningen till att denna epidemi klingade av var att vi förtidspensionerade människor. Vi blev inte direkt friskare, säger Alexander Wilczek.

2010-talet

Denna epidemi är en fortsättning på den från början av 2000-talet. Nu införs New Public Management också i skola, sjukvård och omsorg. Och återigen är det kvinnor som dominerar sjukskrivningarna inom dessa yrken.

Det var under denna våg som Alexander Wilczek jobbade på Ersta psykiatri och tog emot sjukvårdsanställda med utmattningssyndrom. Varje år växte antalet. Hans studie vittnar om att när människor tappar kontrollen över sin egen arbetstid så ökar stressen.

Utöver en ökad arbetsbelastning är bristen på kontroll också en sak som bidrar till stress. I jakten på produktivitet har många yrkeskategorier fråntagits möjligheten att bestämma sitt eget arbetstempo. Inom sjukvården handlar detta om en administrativ överbyggnad som bland annat sköter alla tidsbokningar.

– När du kommer in på måndagen och ser ditt schema blir du vettskrämd. ”Hur ska jag hinna med allt?” Detta blir kolossalt nötande för människan.

När tidsramen är så pass slimmad växer också den så kallade etiska- eller samvetsstressen. I grunden handlar detta om att människans önskan om att göra rätt för sig, och hjälpa sina medmänniskor på bästa sätt, försvåras på grund av tidsbrist och ekonomiska prioriteringar.

– Låt säga att du har ett återbesök med en patient som bara ska ta några minuter. Men i slutet av mötet klagar patienten på bröstsmärtor. Vad gör du då? Du kan inte hänvisa till receptionen för att boka en ny tid eller skicka hem personen. Istället tar du hand om patienten och dagens planering går om intet då du måste skjuta upp alla andra arbetsuppgifter.

För andra yrken går det att byta ut bröstsmärtor mot vilken annan händelse som helst. En lärare kanske behöver avsätta extratid med en elev. En omsorgsarbetare måste springa till tvättrummet.

– Det kanske är okej om dessa oförutsedda saker dyker upp en gång i månaden. Men de kommer varje dag. Då ställer sig nog många frågan: Varför är jag här? Är det för sjukvårdsföretaget eller för patienterna? Det är detta som skapar samvetsstress, säger Alexander Wilczek.

Inom New Public Management (NPM) handlar registrering, kodning och mätning om att se till att det offentliga producerar något. Men detta ”något” blir problematiskt eftersom det önskade resultat inte alltid går att mäta. Eller också är det mätbara resultatet något annat än det som samhället faktiskt behöver.

Professor om värdegrundsvansinnet: ”Funktionell dumhet”

– Det blir farligt när vi ser sjukvård som ”produktion” för då måste vi svar på frågan: Vad är produkten? Som det ser ut nu är produkten antal besök och diagnoser. Det handlar inte om folkhälsa eller att göra patienterna friska.

Kodningen av alla mänskliga interaktioner blir siffror i ett system. Ett system som späs på och äts upp av en kontrollapparat som bara växer inom den offentliga verksamheten.

– Den administrativa kontrollapparaten är helt beroende av data. Det finns oändligt med koder som du ska bocka av och registrera för att ett besök ens ska räknas som ett besök. Jag har varit med på dagskurser där en trött administratör från regionen går igenom allt vi ska koda.

– Ur sjukvårdssynpunkt är detta totalt meningslöst, men det håller igång ett det administrativa arbetet. Är du anställd med hög lön och god status finns det också en risk att du blir kreativ och hittar nya koder, för att förbättra klinikens inkomster. Något som patienterna aldrig kommer få glädje av, avslutar Alexander Wilczek.