Hoppa till huvudinnehåll
Av

Nej till trängselskatten – bygg ut kollektivtrafiken!

Den januari 2013 införs vägavgifter i Göteborg för att delfinansiera Västsvenska Paketet.


Västsvenska Paketet innehåller satsningar på infrastrukturen i Göteborg med en ny bro, ny vägtunnel, bussfiler och en spektakulär tågtunnel. Kostnaden för detta är beräknat till 34 miljarder i 2009-års penningvärde. Av dessa 34 miljarder utgör tågtunneln 20 miljarder. Vägavgifterna är beräknat till att inbringa hälften av kostnaderna, eller 17 miljarder.

I propagandan för vägavgifterna sägs det att man vill satsa på miljön genom att föra över resande från bil till kollektivtrafik. Denna propaganda har mycket lite med verkligheten att göra. Beredskapen för att möta upp med kollektivtrafik i samband med införandet av vägavgifterna är mycket dålig.

I Göteborg åker cirka 20 procent kollektivtrafik, mot 40 i Stockholm. I en målsättning till 2025 är det uppsatt som mål att nå upp till Stockholms nivå.

Den tyngsta delen av kollektivtrafiken i Göteborg är Spårvagnarna. Någon utbyggnad av spårvagnssystemet finns inte med i Västsvenska Paketet. Än värre är att man inte byggt ut spårsystemet på tio år, när den så kallade Kringen byggdes.

Fler vagnar är insatta, resandet har ökat och vagnarna körs mer och fler vagnskilometer. Utbyggnaden av spårsystemet har inte följt med denna utveckling och systemet är i dag oerhört känsligt. Vid trafikstörningar blir ”stoppen” ofta omfattande, något som många kollektivtrafikresenärer känner igen.

Att bygga ut spårsystemet är av nöden, och det finns många och långt gående förslag och planeringar för detta. Nu kommer pengarna att läggas på Västsvenska paketet i stället för att bygga ut kollektivtrafiken.

När Kringen byggdes var det planerat för en förlängning av denna längs Badhusgatan och eventuellt vidare förbi Södra hamnen vid Gullbergsvass till Gamlestan. Det var så långt planerat att man byggde en växel på Järntorget för detta. Denna växel har nu legat obrukad sedan 1999.

Vidare tankar och förslag på utbyggnader är spårvagn till Eriksberg och Backa/Kärra. Ett mer långsiktigt förslag är en spårvagnsbro över älven från Stigberget till Eriksberg. Ett annat förslag från år 2006 var en utbyggnad med spårvagn från Angered vidare efter gamla stambanan till Sjövik. Detta förslag var som en del av satsningen på kollektivtrafiken benämnd K2020. Kollektivtrafikåkandet skulle fördubblas till år 2020. Det har nu skjutits till år 2025 och kallas nu 2025.

Kommunistiska Partiet i Göteborg är av den uppfattningen att spårvagnssystemet är alldeles för litet. Vi menar på att det måste byggas ut snabbt. En sådan utbyggnad i dag skulle vara till gagn för att bekämpa arbetslösheten.

En kraftig ökning av kollektivtrafiken är nödvändig för framkomligheten i Göteborg. Det är vidare av viktigt för miljön, där spårvagnar och tåg är det klimatvänligaste som finns i dag.

Kommunistiska Partiet är för en utbyggd kollektivtrafik till låg kostnad, gärna gratis för resenärerna. Genomförandet av dessa förslag skulle ha betydande positiva konsekvenser för Göteborg.
Jan Strömqvist