Hoppa till huvudinnehåll

Köpvillkor

Inledande bestämmelser

Avtalsparter: Dessa köpevillkor gäller mellan Proletären med organisationsnummer 857202–7939 (nedan kallad "Leverantören") och den konsument, näringsidkare, juridiska person eller organisation (nedan kallad "Beställaren") som beställer tidningen "Proletären" i form av en prenumerationstjänst som kan nyttjas mot betalning under vald abonnemangsperiod ("Prenumerationstjänsten") eller lösnummersålda exemplar av tidningen. Andra produkter och tjänster som levereras av Leverantören omfattas inte av dessa villkor.

Leverantören och Beställaren är nedan gemensamt benämnda "Parterna" och var för sig som "Part".

Åldersgräns: Beställare i egenskap av konsument måste vara minst 18 år och myndig, för att ha rätt att ingå köpeavtalet med Leverantören och rätt att genomföra beställningen. Genom att genomföra beställningen intygar Beställaren i egenskap av konsument att denne är minst 18 år och att denne har rätt att självständigt ingå detta juridiskt bindande avtal.

Firmatecknare: Den fysiska person som genomför beställningen i egenskap av behörig firmatecknare för den näringsidkare, juridiska person eller organisation som representeras, intygar härmed att denne har rätt att ingå köpeavtalet samt att köpevillkoren blir bindande mellan Parterna.

Avtalstid: Avtalstiden varierar beroende på Beställarens val av tjänst. Om Beställaren köper en prenumeration, gäller köpevillkoren under prenumerationsperioden. Om Beställaren köper lösnummersålda exemplar av tidningen, gäller köpevillkoren fram till dess att tidningen har levererats till Beställaren.

Elektronisk kommunikation: Genom att acceptera dessa Villkor, godkänner Beställaren att Leverantören skickar meddelanden rörande beställningen till den e-postadress som Beställaren registrerar i samband med beställningen.

Godkännande av villkoren: Genom att slutföra beställningen, intygar Beställaren att denne har läst och godkänner dessa köpevillkor samt att Beställaren åtar dig skyldighet att följa dem.

Konsumentköplagen: Konsumentköplagens (2022:260) ("KKL") tvingande regler om konsumenters och näringsidkares rättigheter och skyldigheter är gällande i avtalsförhållandet mellan Leverantören och Beställare i egenskap av konsument.

Prenumerationsvillkor

Tillsvidareprenumeration (Autogiro)

Tillsvidareprenumerationer avser en löpande prenumeration som gäller tills vidare från och med den dag köpet blev genomfört, fram till dess att uppsägning sker.

Avgiften för tillsvidareprenumeration debiteras månadsvis via autogiro 28:e varje månad, alternativt nästkommande vardag, direkt från det bankkonto som Beställaren har angivit.

Vid utebliven betalning för autogiroprenumeration, har Leverantören rätt att stoppa Beställarens tillgång till Prenumerationstjänsten. 

Uppsägning av tillsvidareprenumeration sker genom att kontakta Leverantören via telefon eller skriftligen per e-post.

Leverantören har rätt att ändra priset för tillsvidareprenumerationer. Vanligtvis sker prisjusteringar en gång per kalenderår. Om Beställaren inte godkänner prisjusteringen, har Beställaren rätt att säga upp prenumerationen.

Leverantören har rätt att när som helst säga upp en tillsvidareprenumeration med 30 dagars varsel.

Tidsbestämd prenumeration

Beställaren väljer den önskade löptiden för tidsbestämd prenumeration i samband med beställningen ("Abonnemangsperiod"). Abonnemangsperioden anges även i orderbekräftelsen som skickas till Beställarens angivna e-postadress.

Tidsbestämda prenumerationer på tre (3) månader, sex (6) månader eller tolv (12) månader, betalas i förskott.

Prenumerationen upphör automatiskt när Abonnemangsperioden har löpt ut och Beställaren behöver inte aktivt säga upp tjänsten för att den ska upphöra. Tidsbestämda prenumerationer förnyas inte automatiskt.

Tidsbestämd prenumeration kan betalas genom något av följande betalsätt:  

  • Betalning av via Swish: Beställaren kan utföra en direktbetalning via Swish. Leverantörens Swish-anslutna telefonnummer: 123 465 0446. Betalningsöverföringen kräver att Beställaren har tillgång till BankID. Inga betalningsavgifter tillkommer. 
  • Betalning via Plusgiro: Beställaren kan utföra en direktbetalning till Leverantörens plusgirokonto: 723750-6. Inga betalningsavgifter tillkommer. 
  • Betalning via faktura: Om Beställaren väljer att betala med faktura, skickas en pappersfaktura per post till den angivna faktureringsadressen. Fakturan ska betalas senast på fakturan förfallodag. Beställaren ska ange angivet OCR-nummer i samband med genomförandet av betalningen. Vid utebliven betalning har Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt lag och ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader. 

Leverantörens uppsägning: Leverantören har rätt att när som helst säga upp en tidsbestämd prenumeration med 30 dagars varsel. Eventuell erlagd förskottsbetalning avseende månader som på grund av uppsägningen inte kommer att nyttjas, kommer att återbetalas.

Förlängning av prenumerationer: Förlängning av tidsbestämd prenumeration sker genom att Leverantören ingår ett nytt prenumerationsavtal med Beställaren. Eventuella tidigare skulder måste vara registrerade som betalda, för att Beställaren ska få rätt att teckna en ny prenumeration.

Leveransvillkor

Särskilda villkor för tryckt tidning

Utgivning: Tryckt tidning utges en gång per vecka och skickas till den postadress som Beställaren har angivit.

Distribution: Distribution av tidningen sker via postdistribution. För närvarande används PostNord som leverantör, men detta kan komma att förändras. PostNord utför postdistributionen enligt deras gällande leveransmodell (för närvarande: varannandagsutdelning). Tidningen kan således bli levererad till Beställaren på en annan dag än utgivningsdagen. PostNord erbjuder ingen distribution på lördagar, söndagar, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Utrikes leverans: Leverans av tryckt tidning som sker till adresser utanför Sverige kan ske efter särskild skriftlig överenskommelse med Leverantören.

Adressändring: Adressändring ska meddelas till Leverantören med information om när den nya adressen börjar att gälla.

Utebliven leverans: Om Beställaren inte har mottagit leverans av tidningen, ska Beställaren reklamera detta till både PostNord och Leverantören utan dröjsmål.

Särskilda villkor för e-tidning

Publicering: E-tidningen publiceras en gång per vecka.

Åtkomst: E-tidningen kan nås av samtliga Beställare som har en aktiv prenumeration. E-tidningen nås via a) applikationen "Proletären" som finns tillgänglig för de senaste versionerna av iOS och Android ("Applikationen") eller genom att b) logga in på webbplatsen www.proletaren.se ("Webbplatsen") via surfplatta, dator eller mobil genom de nyare versionerna av webbläsarna Safari, Chrome, Firefox eller Edge. Inloggning till Applikationen/Webbplatsen sker genom att Beställaren anger sitt aktiva prenumerationsnummer. En aktiv internetanslutning krävs för tillgången till e-tidningen. Vid användning av äldre versioner av iOS, Android eller webbläsare än ovan nämnda, kan Leverantören inte garantera att det inte uppstår fel eller problem.

Arkiv: Genom prenumerationen har Beställaren även tillgång till tidigare utgivningsnummer av tidningen via det digitala arkivet, som finns via Applikationen/Webbplatsen. Vid prenumerationens upphörande, upphör aven Beställarens tillgången till arkivet.

Särskilda villkor för köp av lösnummersålda exemplar

Köp av lösnummersålda tidningsexemplar debiteras i förskott och skickas efter mottagen betalning, (vanligtvis inom tre (3) arbetsdagar), till den adress som Beställaren har angivit.

Lösnummersålda tidningsexemplar kan betalas genom något av följande betalsätt:  

  • Betalning av via Swish: Beställaren kan utföra en direktbetalning via Swish. Leverantörens Swish-anslutna telefonnummer: 123 465 0446. Betalningsöverföringen kräver att Beställaren har tillgång till BankID. Inga betalningsavgifter tillkommer. 
  • Kontant betalning från kommissionärer: Beställaren kan genomföra en kontant betalning till den kommissionär som försäljer tidningen. Leverantören tar inte emot kontant betalning.

Allmänna bestämmelser som gäller för både digital och tryckt tidning

Distributionssätt och utgivningsfrekvens kan komma att förändras.

Leverantören reserverar sig för att oförutsedda leveransförseningar kan uppstå.

Tidningen kan innehålla material som levereras tillsammans med tidningen, eller som finns bifogat eller ibladat i tidningen, såsom reklammaterial, annonsbilagor, informationsblad, redaktionella bilagor eller liknande. Genom att acceptera dessa köpevillkor, godkänner Beställaren att ta emot den tidningen samt eventuellt bifogat/ibladat material. Det är inte möjligt att göra enskilda undantag gällande sådant ibladat/bifogat material.

Priser m.m.

Pris: Vid var tid gällande pris för Prenumerationstjänsten och/eller lösnummersålda exemplar av tidningen framgår i anslutning till beställningen. Priserna anges i svenska kronor och är inklusive moms.

Moms: Momsen är för närvarande 6%. Om momsen ändras förbehåller Leverantören sig rätten att ändra priserna på motsvarande sätt.

Porto: Eventuellt porto är inräknat i priset.

Tredje parts avgifter: Beställaren samtycker till att inte hålla Leverantören ansvarig för eventuella avgifter som Beställaren har debiterats av tredje part eller andra avgifter från växelkurser, datatrafik eller liknande.

Ångerrätt

Beställare i egenskap av konsument har rätt att ångra sitt köp (ångerrätt) som genomförts på distans enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ("Distansavtalslagen"). Ångerrätten innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet inom ångerfristen utan att ange någon anledning. Ångerrätten gäller enbart för konsumenter.

Ångerfristen är 14 dagar och börjar att löpa dagen efter att konsumenten har tagit emot det första fysiska tidningsexemplaret inom Abonnemangsperioden. Om konsumenten har tecknat en digital prenumeration avseende e-tidning, gäller ångerrätten istället 14 dagar från och med den dag prenumerationsavtalet ingicks. Efter ångerfristen är de prenumerationsavgifter som betalas av konsumenten inte återbetalningsbara och kan inte annulleras.

Undantag från ångerrätt: Enligt 2 kap. 11 § punkten 9 i Distansavtalslagen gäller ingen ångerrätt för avtal som avser lösnummer av tidningen. Ångerrätten gäller inte heller för avtal som ingås utanför affärslokaler om det totala priset är mindre än 400 kronor, enligt 2 kap. 1 § i Distansavtalslagen.

Utövande av ångerrätt: Konsumenten måste utnyttja ångerrätten inom ångerfristen och ha rätt till ångerrätt enligt lagen, för att ångerrätten ska gälla.

Om konsumenten utövar ångerrätten avseende en prenumerationstjänst som har påbörjats, har Leverantören rätt till en proportionell andel av det avtalade priset för den del av prenumerationstjänsten som utförts tiden innan konsumenten gav meddelande om utövande av ångerrätten.

Om konsumenten vill utnyttja ångerrätten måste konsumenten inom ångerfristen avbryta prenumerationen genom att hantera sina beställningar och prenumerationer genom att kontakta Leverantören via e-post, telefon eller per post.

I meddelandet ska följande information framgå tydligt: konsumentens namn, adress, e-postadress, ordernummer och vilken tjänst/produkt ångerrätten gäller.

Konsumenten kan även utöva ångerrätten genom att använda Leverantörens ångerformulär, som kan laddas ner via följande länk: LÄNK, och skicka det ifyllda formuläret till Leverantören inom ångerfristen.

Åberopande av ångerrätt: Om konsumenten utövar sin ångerrätt och har rätt till ångerrätt, ska Leverantören betala tillbaka vad konsumenten har betalat till Leverantören, efter avdrag för eventuell ersättning som Leverantören har rätt till. Eventuell återbetalning ska göras utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då Leverantören tog emot konsumentens meddelande om att avtalet frånträds. Betalningsmetoden för återbetalningen är via insättning till ett bankkonto ägt och anvisat av konsumenten.

Reklamation

Beställarens reklamation avseende försenad, skadad, defekt, trasig, felaktig eller utebliven tidning ska meddelas till Leverantören inom skälig tid från det att Beställaren märkt eller borde ha märkt felet. Meddelande om åberopande av fel genom reklamation som sker inom två (2) månader efter det att denne märkt felet anses ha skett i rätt tid.

Om Beställaren vill göra en reklamation, ska Beställaren skicka ett e-postmeddelande till Leverantören via följande e-post: E-POST, med information om Beställarens namn samt en beskrivning av felet. Beställaren har tre (3) års reklamationsrätt.

Beställaren har rätt till följande åtgärder om tjänsten är felaktig utan att det beror på omständigheter hänförliga till Beställaren: hålla inne betalningen, kräva att felet avhjälps, eller om avhjälpande inte sker, rätt att göra avdrag på priset eller häva avtalet. Beställaren kan även ha rätt till skadestånd.

Leverantören står för eventuell returkostnad vid en godkänd reklamation.

Avhjälpande

Beställaren har rätt att kräva att Leverantören avhjälper fel, under förutsättning att det inte medför kostnader eller olägenheter för oss som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för Beställaren.

Om Leverantören erbjuder sig att avhjälpa felet utan dröjsmål efter att ha mottagit reklamationen och Beställaren inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet, får Leverantören avhjälpa felet även om Beställaren inte kräver det.

Avhjälpande ske inom skälig tid efter det att Beställaren har gett Leverantören tillfälle till det.

Avhjälpande ska ske kostnadsfritt, med undantag för kostnader som skulle ha uppkommit även om Tjänsten hade utförts felfritt eller om felet beror på en olyckshändelse eller annan jämförbar händelse.

Immateriella rättigheter

Leverantören äger samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till Webbplatsen, Applikationen, tidningen "Proletären" och dess innehåll (med undantag för eventuella immateriella rättigheter som ägs av Leverantörens licensgivare eller tredje part). Leverantören överför eller överlåter inte några immateriella rättigheter till Beställaren eller någon annan med anledning av dessa köpevillkor.

Beställaren har inte rätt att använda bilder, texter eller annat material som tillhör Leverantören eller dennes licensgivare i kommersiella syften, utan Leverantörens föregående skriftliga godkännande. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna klausul.

Behandling av personuppgifter

Leverantören behandlar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/697 ("GDPR"). Mer information om Leverantörens behandling av personuppgifter finns att läsa i Leverantörens integritetspolicy.

Cookiepolicy

Webbplatsen använder cookies. Mer information om hur webbplatsen använder cookies finns att läsa i Leverantörens cookiepolicy: LÄNK.

Befrielsegrunder

Part är befriad från skadeståndsansvar gentemot den andra Parten, om fullgörandet av avtalsförpliktelser förhindras på grund force majeure-händelse såsom exempelvis, men inte begränsat till: epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, strejk, eldsvåda, krig, mobilisering, naturkatastrofer eller andra omständigheter som ligger utanför Parts kontroll och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

Ansvarsbegräsning

Part ansvarar inte i något fall för så kallad indirekt förlust eller följdskador, exempelvis utebliven handelsvinst, omkostnader eller förluster.

Leverantören ansvarar inte för tredje parts applikationer, plugin, tjänster, produkter, webbplatser eller liknande. Leverantören ansvarar inte heller för externa länkar eller innehållet i externa länkar som förekommer på vår webbplats eller i tidningen.

Leverantören begränsar härmed sitt skadeståndsansvar gentemot Beställare i egenskap av konsumenter i den utsträckning som tillämplig svensk konsumentskyddslagstiftning tillåter. Leverantören friskriver sig tillfullo från skadeståndsansvar gentemot Beställare i egenskap av näringsidkare, juridiska personer, organisationer m.fl. 

Bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa köpevillkor helt eller delvis skulle befinnas icke verkställbar eller ogiltig av allmän domstol, skiljenämnd eller Allmänna reklamationsnämnden, ska det inte innebära att villkoren i sin helhet är ogiltiga. Istället ska den aktuella bestämmelsen i övriga delar samt alla övriga bestämmelser i köpevillkoren vara gällande, och Leverantören ska göra nödvändiga förändringar av avtalsvillkoren för att vidmakthålla köpevillkorens syfte, struktur och anda.

Övriga bestämmelser

Leverantören reserverar sig för eventuella tryckfel, skrivfel samt felaktiga funktioner på Webbplatsen och/eller Applikationen, samt för eventuella innehållsfel som förekommer i tidningen, och Leverantören förbehåller sig rätten att korrigera upptäckta fel.

Villkorsändringar

Köpevillkoren kan när som helst uppdateras av Leverantören. Om Beställaren inte godkänner villkorsändringarna, har Beställaren rätt att säga upp sin prenumeration. Eventuell erlagd förskottsbetalning avseende månader som på grund av uppsägningen inte kommer att nyttjas, kommer att återbetalas.

Lagval och tvistelösning

Tillämplig lag: Köpevillkoren ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt.

Alternativ tvistelösningsmetod: Tvister som uppstår mellan en Beställare i egenskap av konsument och Leverantören ska i första hand försöka lösas mellan Parterna. Beställaren har alltid rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se, postadress: Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm), som erbjuder en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Dessutom kan Beställaren lämna klagomål online genom EU-kommissionens digitala plattform för medling i tvister (EU ODR) via följande länk: ec.europa.eu/consumers/odr. Beställaren har även rätt att kontakta konsumentombudsmannen (ko.se).

Om Leverantören inte kommer fram till en lösning av tvisten med konsumenten genom någon alternativ tvistelösningsmetod, kan tvisten bli prövad och slutligt avgjord av allmän domstol i Sverige, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Allmän domstol: Om Beställaren inte är en konsument, ska tvist med Leverantören bli slutligt avgjord av allmän domstol i Sverige.

 

Leverantörens kontaktuppgifter

Firma: Proletären
Org. nr: 857202–7939
Adress: Fjärde Långgatan 8b
E-post: pren@proletaren.se

Telefon: 031-142634