Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar: Centerns nya krav – kalhyggen och avspärrade stränder

Centerpartiet gick med på att släppa fram Stefan Löfven som statsminister i utbyte mot ett nytt farligt krav – uppluckring av såväl strandskydd som allemansrätt.

Strandskyddet har funnits i drygt 70 år men hotas nu av Centerpartiets krav.
Naturskyddsföreningen

Sveriges skogar, stränder och allemansrätt är idag hotade. Det akuta hotet kommer nu från Centerpartiets krav för att stödja Stefan Löfvens nygamla regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Centerpartisten Tage Gripenstam skriver på partiets hemsida: ”Idag ser vi hur ett stelbent strandskydd sätter käppar i hjulen […] Vi drev därför på för ett förändrat strandskydd som en del av Januariavtalet, och nu kommer nästa steg.”

Politikerna inser att både strandskydd och allemansrätt har ett starkt folkligt stöd och vill därför stegvis införa sina försämringar.

Likadant är det med landets skogar. Centern tar strid för ”ökad äganderätt i skogen”, vilket bara är en omskrivning för storbolagens ökade möjligheter att skövla även landets sista gamla naturskogar. Annie Lööfs krav minskar möjligheterna för Sverige att uppnå miljömålen och Parisavtalet.

Sossarna accepterar Centerns krav och de övriga borgerliga partierna vill snarare gå ännu längre än Centern. Vänsterpartiet är påfallande tyst i frågan och det återstår att se om Miljöpartiet vågar utmana sossarna.

De svenska skogarna är betydelsefulla på många sätt. Växande skogar tar upp och binder koldioxid och är därför viktiga för klimatet. I mattorna av barr och löv på marken finns stora mängder kol inlagrat. Vid en avverkning frisläpps istället stora mängder koldioxid.

Skogen och dess markvegetation tar också upp och lagrar regnvatten vilket motverkar flodvågor och översvämningar, något som idag är högaktuellt. En gammal skog hyser dessutom en stor biologisk mångfald. Men idag är mer än 900 skogslevande arter klassade som mer eller mindre hotade.

På SVT:s nyhetsprogram Rapport fick en skogsägare uttrycka sin oro för den i hennes tycke ”begränsade äganderätten”. Om inte hon fick sköta sin skog på sitt sätt ansåg hon att ”skogen faller ihop och ruttnar”. Hur klarade sig då skogen under de tusentals år då varken mark- eller skogsägare fanns?

Den stora risken för dagens skogar är istället att ”falla ihop” för motorsågen.

Det svenska skogsbruket har i grunden omvandlat vår natur. Det sägs att skogen växer som aldrig förr, och visst finns det snabbväxande granplanteringar. Men då måste sägas att en granplantering med endast tätt växande granar och en matta av barr på marken är så långt man kan komma från en riktig naturskog.

En riktig skog består av träd av olika arter och i olika åldrar, död ved, en rik undervegetation och en stor biologisk mångfald. När en sådan gammal skog kalavverkas och ersätts av en granplantering kommer mångfalden att ersättas av enfald.

De kvarvarande gamla naturskogarna måste skyddas och skyddet får inte endast bilda små öar omgivna av kalhyggen och granplanteringar, det måste finnas större sammanhängande områden av naturskog. Skogen har dessutom stor betydelse för många människors välmående, för rekreation och friluftsliv.

Det svenska strandskyddet har funnits i snart 70 år. Det innebär att stranden skyddas 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet, i vissa känsliga områden upp till 300 meter. I det området får inga nya byggnader uppföras eller småbåtshamnar och bryggor anläggas. Inga murar eller stängsel får hindra tillträdet till stränderna.

Skyddet gäller både kring sjöar, vattendrag och havsstränder och allmänheten ska ha fri tillgång till stränderna. Men under 2000-talet har strandskyddet både ifrågasatts och luckrats upp.

Länsstyrelsen kan godkänna undantag från skyddet och det senaste förslaget från 2020 innebär en ytterligare försvagning. Beslutsrätten föreslås överföras till kommunerna. Dessa ska få större inflytande och kunna klassa områden som ”landsbygdsområden” där strandskyddet upphävs och bebyggelse kan tillåtas.

Det öppnar upp för kommunalt mygel och när ett strandområde en gång bebyggts är det näst intill omöjligt att återställa det. Också stränderna är av ovärderlig betydelse för den biologiska mångfalden. Ett stort antal växter, fåglar, fiskar och andra djur är knutna till våra stränder.

De grunda vattnen är något av barnkammare för en lång rad fiskarter. Av Sveriges rödlistade arter lever omkring en tredjedel vid eller nära stränderna. Strandskyddet skyddar såväl den biologiska mångfalden som allmänhetens fria rörlighet utmed stränderna. Den ger oss rätten till promenader, bad och fiske utmed orörda stränder.

Centerns krav på försämringar i skyddet av våra skogar och stränder utgör ett ytterligare hot mot natur och mångfald, och mot allmänhetens självklara rätt att fritt röra sig i naturen. De rester av gammal skog som ännu finns kvar hotas av skogsbolagens avverkningar.

Den biologiska mångfalden står inför en massdöd. Skogen och stränderna utgör ett skydd för mångfalden och kan vara en del i bromsandet av klimatförändringarna.

Att som sossarna falla undan för Centerns villkor för att till varje pris behålla regeringsmakten är ett förräderi mot naturvården. Istället behövs minskade utsläpp av koldioxid och stärkta skydd för stränder, skogar och växt- och djurliv.

På Centerpartiets hemsida kan man läsa att ”en av grundpelarna i vårt parti är att alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var man bor i Sverige”. Får Centern sin vilja igenom får alla de som varken äger skog eller strandtomter drömma från kalhyggen, granplanteringar och avspärrade stränder!