Hoppa till huvudinnehåll

Ledare: Otillräckliga åtgärder mot kvinnovåld

Regeringens 40-punktsprogram tar upp viktiga åtgärder mot det sexualiserade våldet mot kvinnor – men är otillräckligt i flera frågor.

Mäns våld mot kvinnor har ökat under pandemin.
Montage: Proletären

Den 16 juni i år presenterade regeringen ett åtgärdspaket på 40 punkter som syftar till att intensifiera arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. I den inledande texten skriver regeringen att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Våldet ska förebyggas och de män som begår brott mot kvinnor ska straffas, samt att kvinnor som utsätts för brott ska få den hjälp de behöver. 

Under förra mandatperioden tog regeringen fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Där ingår insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Regeringen konstaterar att det står bortom allt tvivel att det behöver göras mer, därför ska ytterligare åtgärder nu presenteras. 

Åtgärdspaketet innehåller ett flertal punkter som ska ge ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld, en förbättrad upptäckt av våld och ett starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. Det ska ge en effektivare brottsbekämpning och en förbättrad kunskap om och metodutveckling mot mäns våld mot kvinnor, skriver regeringen.

Dessa åtgärder kan genomföras med befintliga resurser, men arbetet mot mäns våld mot kvinnor behöver mer resurser, skriver regeringen. Ytterligare åtgärder kommer därför att läggas fram i samband med budgetpropositionen 2022.

Regeringens åtgärdspaket är bra och inte minst nödvändigt. Men första frågan blir hur de åtgärder som redan är i arbete, den nationella strategin från 2017, plus de nya från 40-punktsprogrammet ska kunna genomföras med befintliga resurser.

Regeringens 40-punktsprogram handlar i huvudsak om åtgärder mot det sexualiserade våldet mot kvinnor. 

I kampen för jämställdhet tar vi kommunister strid mot alla förhållanden som innebär att kvinnor diskrimineras eller exploateras på grund av sitt kön. Det betyder att normer som syftar till att hålla kvinnor kvar i underordning måste motarbetas och att patriarkala maktstrukturer och könsstereotypa uppfattningar brytas. Det är åtgärder som syftar till att förebygga våldet som kan bryta könsstereotypa normer och medverka till att skapa nya som fungerar som spärrar. 

Det som konkret framgår är insatser i skolan med kunskapsområdet kallat sex och samlevnad och kompetensinsatser för skolpersonal. Om förskolan ingår i detta sammanhang framgår inte, men det borde den göra. 

Till det förebyggande hör också fortsatt information om samtyckeslagstiftningen, att stoppa killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Idrottsrörelsen ska involveras i det arbete som ska verka i förebyggande syfte.

I avsnittet om förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn utlovas bättre förutsättningar för kvinno- och tjejjourer för att planera sitt arbete. Det vore på tiden, med tanke på att kvinnojourer idag läggs ned på grund av bristande resurser.

En viktig sida av det arbetet är upphandling av sociala tjänster och i samarbete med kommuner, där frågan om bostad är en avgörande fråga. Här ska kommuners skyldigheter förtydligas och möjligheten att ge förtur till bostad för våldsutsatta och deras barn bör säkerställas, skriver regeringen. En utredning ska se över om gemensamma lägenheter i högre grad ska kunna överlåtas från förövare till våldsutsatta. Varför är det kvinnan som ska fly hemmet – varför inte flytta på mannen? 

I avsnittet finns också några punkter om pornografi, prostitution och människohandel. Skyddet och stödet till utsatta inom prostitution och människohandel ska stärkas, står det. Men det är en svag skrivning från de politiskt ansvariga till frågor som tar upp exploateringen av kvinnors kroppar. 

Kommunistiska partiet är emot exploatering av kvinnors kroppar och stödjer förbudet mot köp av sexuella tjänster. Vi kräver också ett förbud av pornografi.

Regeringen skriver att personer som medverkar i pornografi kan utsättas för våld och kränkningar inklusive sexuella övergrepp. Men faktum är att hela porrindustrin genomsyras av våld och övergrepp, särskilt mot kvinnor. 

Regeringens slutsats är att minderåriga behöver skyddas från att medverka i pornografi och vuxna behöver skyddas från att utsättas för våld och kränkningar och att det därför ska tillsättas en utredning som ska analysera utsatthet, skydd och stöd för personer som utsätts för brott och övergrepp inom porrindustrin samt analysera rättsväsendets arbete med att utreda och beivra sexual- och våldsbrott som begås när våldspornografi produceras.

Det är synnerligen anmärkningsvärt. Istället för ett förbud mot den industri som bygger på kvinnoförakt, ska pornografi accepteras, bara inslagen av våld kan beivras. 

I en porrindustri, med kvinnors kroppar på en marknad som omsätter miljarder, går regeringen in med åtgärder som om det vore en fråga om arbetsmiljö. Ett stort svek mot kvinnor och en synnerligen naiv inställning. 

Pornografin är idag mer tillgänglig, och kanske mer accepterad, än någonsin. Ett förbud får inte bli ett moralistiskt påbud mot själva skildrandet av nakenhet och sex på film. Det måste riktas mot porrindustrin där kvinnor gång på gång utnyttjas och exploateras.

Kvinnors ställning som kvinnor i samhället handlar om makt. Makt och möjlighet att bestämma över sitt eget liv. Från flickornas möjligheter i skolan till de unga kvinnornas yrkesutbildning. 

Med möjligheter till arbete med egen inkomst till ett självständigt liv. Fria från prostitution och pornografi. Fria från sextrakasserier som hinder och med möjligheter att medverka till att bygga samhället. De förutsättningarna är det bästa motmedlet mot våld mot kvinnor.