Hoppa till huvudinnehåll

K i kommunpolitiken: K anmäler misstänkt korruption

Vänskapskorruption i Alingsås? Samhällsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för ytterligare en stor villa på en strandtomt vid Mjörn. Nu polisanmäler Kommunistiska Partiet nämnden för att medvetet ha fattat beslut om bygglov mot gällande regler.

Alingsås rådhus.
B****n/Wikimedia

Råder utbredd vänskapskorruption i Alingsås? Den frågan ställer Kommunistiska Partiet i Alingsås i ett brev till samhällsbyggnadsnämnden. Detta efter att de, i strid mot naturvårdsprogrammet för Alingsås kommun, kommunens planbestämmelser och plan- och bygglagen, har beviljat bygglov för ytterligare en stor villa på en strandtomt vid sjön Mjörn.

Detaljplanen tillåter endast ett bostadshus och tre andra mindre byggnader, som garage och förråd, på sammanlagt 450 kvadratmeter. Den gränsen var överskriden innan bygglovet beviljades, eftersom där redan finns fem byggnader på sammanlagt 460 kvadratmeter. Det råder dessutom byggförbud på övrig del av tomten därför att den består av skyddsvärd lövskog och angränsar till ett område som Naturvårdsverket gett biotopskydds.

Ändå beskriver nämnden avvikelsen från planbestämmelserna som liten, trots att det rör sig om ytterligare ett boningshus på 432 kvadratmeter samt en väg med ungefär lika stor yta!

När nämnden skulle fatta beslut i våras insåg ledamöterna att det inte fanns någon laglig möjlighet att bevilja bygglov. De återremitterade därför ärendet till förvaltningen med uppmaningen att ta fram ett underlag som skulle göra det möjligt att bevilja bygglov. Trots att förvaltningen inte ändrat ståndpunkt, beviljade nämnden bygglov i oktober.

– Frågan är varför de var så angelägna, säger Morgan Melgaard, medlem i Kommunistiska Partiet, som nu polisanmält nämnden för att medvetet ha fattat beslut om bygglov mot gällande regler.

Garnichtsoeinfach/Wikimedia commons
Mjörn.

Dagen efter polisanmälan avgick nämndens ordförande!

En annan sak som upprör Morgan Melgaard är att området är ett viktigt rekreationsområde för alingsåsarna och bygglovet kommer att begränsa allemansrätten och möjligheten för kommuninvånarna att vandra utefter stranden mellan Bryngenäs och Mjörnstranden.

Även Naturskyddsföreningen i Alingsås har agerat och överklagat beslutet på grund av områdets höga naturvärden och det stora avsteget från detaljplanens syfte och regler.

– Det är många underliga turer i detta ärende, säger Ingvar Andersson från Naturskyddsföreningen. Nämnden anför bland annat som skäl till att bevilja bygglov att ingen av de fyra sakägarna, det vill säga grannarna, har sagt nej. Att en granne har sagt ja till bygglov är inte märkligt eftersom ett ja innebär att även grannar kan få bygglov.

– Men att nämnden hänvisar till att de tre andra ”sakägarna” inte ens har brytt sig om att svara är märkligt. Det rör sig nämligen om tre obebyggda tomter som ägs av kommunen! Vem i kommunen skulle ha svarat?

En av de frågor Kommunistiska Partiet ställer i brevet till nämndens ledamöter är varför exploateringsavdelningen inte har yttrat sig när bygglovet strider mot både lagar och kommunens egna regler. Har den ens blivit tillfrågad? Eller har den stöttat bygglovet i tysthet?

Brevet avslutas med: ”Om ni inte har haft mycket goda skäl för att bevilja detta bygglov, så ligger det nära till hands att misstänka att det handlar om en utbredd vänskapskorruption i kommunen. Det är flera kända fastighetsägare i området som redan har ansökt eller är på väg att ansöka om bygglov.”

Att ta strid mot detta bygglov är viktigt. Går det nu överklagade bygglovet igenom, kan kommunen inte säga nej till dessa fastighetsägare som kommer att få värdet höjt på sina fastigheter med många miljoner. Samtidigt kommer arealen för den skyddsvärda lövskogen att minska avsevärt och den allemansrättsliga tillgången till stranden begränsas kraftigt. Därför har K anmält detta till JO.

Elsa-Lena Åström
K i Alingsås