Hoppa till huvudinnehåll
Av

Bildt ljuger om Venezuelas ekonomi

Efter president Hugo Chávez död anklagade utrikesminister Carl Bildt Chávez för att ha försummat den övriga ekonomin (icke oljesektorn) och försatt Venezuela i en ”besvärlig sits”. Detta stämmer inte med fakta.


Idag är som bekant de rika imperialistiska länderna inne i en djup kris med fallande BNP. I Venezuela steg BNP med 4,2 procent under 2011. Det finansiella informationsföretaget Bloomberg uppskattar att tillväxten under 2012 var 5,5 procent.

Ännu intressantare blir det när man läser att Bloomberg konstaterar att tillväxten framför allt sker tack vare den snabba ökningen av byggandet inom landet. Detta ökade med hela 16,8 procent. Oljeindustrin stod för en tillväxt på blygsamma 1,6 procent. Från slutet av 2011 till 2012 byggdes över 260.000 lägenheter, 2013 planeras 380.000 lägenheter. Programmet kallas Gran Mision Vivienda Venezuela (Uppdrag bostäder) och målet är att bygga värdiga bostäder åt alla.

Om man analyserar lite djupare finner man att det är byggandet av bostäder för fattiga som svarar för ökningen. Antalet trångbodda och antalet hushåll utan tillgång till vatten och avlopp har minskat. Innan Chávez blev president hade 80 procent av Venezuelas befolkning tillgång till dricksvatten och 62 procent till avlopp. I dag har siffrorna stigit till 92 respektive 82 procent. I jämförelse med 1998 har antalet människor som har tillgång till dricksvatten ökat med fyra miljoner och antalet som har avlopp med fem.

I anslutning till de nybyggda områdena byggs skolor, hälsovårdcentraler och idrottsanläggningar. Gatorna asfalteras och invånarna får parker att promenera i. De lokala råden, de lokala folkliga maktorganen som bildades under Chávez tid som president, deltar i de flesta av byggprojekten.

Ett skäl till att byggandet kan forceras är att cementindustrin förstatligades 2008 och producerar mer än någonsin. Viktigt är också det stöd Vitryssland gett byggmaterielindustrin. Vitryska tekniker ledde byggandet av ett stort tegelbruk. Vitryssland och Venezuela går vidare med ytterligare åtta gemensamma projekt för att producera plank-, golv- och takelement.

Det har visat sig att det går betydligt lättare att samarbeta med Iran, Kina och Vitryssland än med inhemska kapitalistiska byggherrar. Idag byggs 480 nya bostäder om dagen i Venezuela – och detta kallar Bildt för en ”besvärlig sits”.

Det hade inte varit möjligt att förse de nya bostäderna med el om inte regeringen förstatligat elproduktionen och med hjälp av Kina genomfört en mycket snabb utbyggnad av vattenkraften. Under Chávez har elproduktionen tiodubblats. I dag ligger den i nivå med den svenska. Fortfarande är kapaciteten otillräcklig. Venezuela kommer att gå vidare med fler satsningar på vattenkraft, jordvärme, vindkraft och solkraft.

Förra året växte jordbruket dubbelt så snabbt som oljeindustrin. Den viktigaste orsaken till tillväxten är den jordreform Chávez ställt sig bakom. Bönderna har ockuperat jorden och satt upp kooperativ. I Venezuela är bönderna numera inte exploaterade, de är fria och högt värderade medborgare som bedriver ett hållbart jordbruk.

De kontrollerar odlandet. Bönder deltar i förädlingen av råvarorna. Staten tillhandahåller krediter och rådgivare. Kooperativen levererar livsmedel till den statliga Mercal-kedjan. Där säljs de till priser som ligger 50 procent under marknadspriserna.

Staten har startat över 6.000 cafeterior och satt igång snabbmatsrestauranger som även de håller subventionerade priser. Idag håller staten livsmedelspriserna nere genom subventioner och priskontroll.

Resultatet har blivit att hungern nästan försvunnit från slummen. Antalet undernärda har minskat från 21 procent 1998 till sex procent 2007. Kaloriintaget har ökat från 2200 1998 till 2700 2008. Numera är övervikt ett mycket större problem än undernäring.

En följd av den förbättrade kosten är att medellängden hos barn ökat. Men en ännu viktigare orsak till den förbättrade hälsan är att de fattiga fått tillgång till fri hälsovård. När vi i Sverige fått se vår sjukvård försämrad genom de nedskärningar och privatiseringar som framför allt Bildts partikamrater varit ansvariga för, har det venezuelanska folket fått se nya hälso-vårdskliniker växa upp som svampar ur jorden.

Antalet läkare inom primärvården har tolvdubblats mellan 1999 och 2007. Under Chávez har medellivslängden ökat från 74,5 år till 79,5 år, en nivå som närmar sig den svenska. Spädbarnsdödligheten har fallit med en tredjedel. Det hade aldrig gått så här fort utan hjälp från Kuba. Staten och privata apotek har gått ihop i ett gemensamt företag som säljer mediciner till långt under marknadspriser.

För över 50 år sedan, 1962, beslöt Venezuelas regering att bygga en bil- och en traktorfabrik. Syftet var gott. Tanken var att göra Venezuela till en modern industrination. De nya industrierna var en strategisk satsning för att minska landets import, ge teknologiskt kunnande och bygga upp en tung industri. Inte en traktor, inte en bil såg dagens ljus. De imperialistiska länderna ville inte att Venezuela skulle producera egna fordon. De ville att landet skulle förbli kolonialt och inskränka sig till att producera råvaror. De imperialistiska länderna vägrade förse Venezuela med det kunnande, de maskiner och det kapital som krävdes för att bygga de planerade fabrikerna.

Dagens venezuelanska regering har inga illusioner om att marknaden på ett magiskt sätt skulle modernisera landet. I stället spelar staten en aktiv roll och planerar, initierar och leder landets utveckling. Den bolivarianska revolutionen visar att den verkliga vägen till en industrialisering och utveckling som gagnar folkflertalet går genom en ekonomisk och social revolution.

För uppnå kunskapsöverföring samarbetar Venezuela med en rad länder, ofta länder som en gång själva genomfört en social revolution. Men i princip samarbetar Venezuela med alla länder och utländska företag som erbjuder kunskapsöverföring. Enbart med Argentina planeras 56 projekt inom alla möjliga områden.

Idag rullar fordon tillverkade i Venezuela. Med hjälp av Iran byggdes en bilfabrik och en traktorfabrik. Venezuela har de senaste åren startat nya fabriker som med utländsk hjälp tillverkar skilda ting som fartyg, motorcyklar, hälsovårdsprodukter, datorer, mobiltelefoner, lågenergilampor, cyklar, verktyg, gevär, majsmjöl och mat-olja. Sanningen är att det aldrig byggts så mycket industrier i Venezuela. Målsättningen är att landet ska stå på egna fötter.

Låt oss avsluta med att granska en av Venezuelas stora satsningar – järnvägen. Planen sträcker sig 20 år framåt. Den går ut på att bygga 13.665 km räls och på så sätt binda samman hela landet. När Chávez tillträdde som president fanns det en enda linje och den var 173 kilometer lång. När den första nya linjen invigdes 2006 var detta den första nya järnvägen på 70 år.

Den växande varuproduktionen och privatbilismen har medfört att vägnätet i Venezuela är igenkorkat. Den nya järnvägen kan lösa upp korkarna. Järnvägarna kommer att öka den inhemska turismen. Planen är även att järnvägen ska förbinda landet med Brasilien och Colombia. Italien, Japan och Kina kommer bidra med utrustning och tekniskt kunnande. Även företag från länder som Italien och Japan måste bidra till överföring av tekniskt och organisatoriskt kunnande. Avsikten är att Venezuela ska börja bygga verkstäder och tillverka lok, vagnar, svetsutrustning och slipprar. Järnvägen ska byggas med venezulanskt stål.

Carl Bildt ljuger som vanligt. Fakta visar att Venezuela aldrig befunnit sig i en bättre sits än landet gör nu och det tack vare den politik Chávez fört.
Karl Olofsson